България, българите и Европа – мит, история, съвремие, том XIV
Поредица

Автор(и): 

ISSN2603-3860
Излязла от печат:  21.12.2021 г.
Брой страници:  374
Цена:  6 лв.

Съдържание:

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ.......................................................... 7

Иванов, Станислав. Телепину и митът за вечно умиращия
и възкръсващ бог............................................................................................... 9
Вълев, Станислав. Държава ли е Стара Велика България – преглед
на хипотезите и опит за принос към проблема с нови аргументи .............. 15
Шенгюл, Фатих. Великое Болгарское царство хана Кубрата
и река Куфис...................................................................................................... 27
Йосифова, Гълъбина. Наблюдения върху езическия храм в цитаделата
на Плиска .......................................................................................................... 59
Маркова, Кремена. “Отговорите на папа Николай I”, „Законъ соудный
людьмъ“ и информацията относно наличието на роби и робски институт
през Първото българско царство .................................................................... 91
Коев, Евгени. Скалният манастирски комплекс „Господев дол“ при
с. Иваново. (Опит за спелестологична реконструкция)...............................110
Младенов, Момчил. Преди трона: ранните години на
цар Иван Александър Асен (1331–1371)...................................................... 120
Първанов, Иван. Хайдутството в късите жанрови форми
на домашните извори..................................................................................... 135
Румпос, Димитриос. Архимандрит Филарет Варненски
(ок. 1821–1875) – жизнен и творчески път................................................. 156
Савов, Ивелин. Русенското българско общество
в периода 1856–1865 г. .................................................................................. 162
Петров, Павел. Основни тенденции в историографията за колониалната
политика на Англия в Западните Индии...................................................... 177
Димитров, Галин. Относно създаването на Българския „поселенный“
полк (1776–1783 г.) в Украйна....................................................................... 185
Дончев, Антон. Нови данни за правната система (ключ към програмата
за изпитване на кандидат-адвокатите) в Източна Румелия........................ 196
Димитров, Слави. Великобритания и българо-австро-унгарският спор
за акцизите от края на ХІХ век...................................................................... 201
Георгиев, Драгомир. Полковник Петър Г. Митров – един от първите
български кавалерийски офицери................................................................. 209
Михов, Илиян. Държавно и административно управление на
военноинспекционната област във Вардарска Македония
през Първата световна война......................................................................... 213
Конакчиев, Пресиян. Политическото всекидневие в Хърватско
през Първата световна война (1914–1918 г.)................................................ 230
Мердан, Мемиш. Журналистически поглед от България върху гръцките
аспирации към Тракия и Мала Азия след края
на Първата световна война (по материали от вестник „Пряпорец“)......... 242
Божилова, Радина. Научната дейност на Кирила Възвъзова-Каратеодорова
според документи от личния архивен фонд на Тодор Боров...................... 249
Димов, Тодор. Състояние и трансформация на руската емиграция
в България след 1944 година ........................................................................ 254
Александрова, Малвина. Фестивалът в гр. Белослав – преплитане
на традиция и съвременност в българската шевица................................... 267
ГЕОГРАФИЯ........................................................................................................... 275
Симеонов, Димитър, Кънчева, Петя. Детската смъртност
в Северна България (2007– 2017 г.) ............................................................. 277
Янков, Румен. Евроизборите (2007–2019 г.) в електорално-географската
мозайка на страната........................................................................................ 284
Дерменджиев, Атанас. Пространство, икономически концепции
и модели за развитието на обществото........................................................ 297
Ценова, Цветелина. Девене във времето (В памет на моя дядо)....................... 307

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ
И ГЕОГРАФИЯ........................................................................................................311

Юриева, Юлина. За ролята на документите в обучението
по история – методическите възгледи на Невена Попова.......................... 313
Дерменджиева, Стела. Конструктивен анализ на променящата
се образователна среда чрез учебните програми
по География на България ............................................................................ 320
Драганова, Тамара. Контент-анализ и оценяване на Учебник
по география – VI клас в Република Македония по Концепцията
за деветгодишното основно образование..................................................... 339
Радева, Ирена. Емпиричен поглед върху зависимостта качество
на географското образование – удовлетвореност........................................ 353