Проглас 2/2021
Списание

Автор(и): 

ISSN0861-7902
Излязла от печат:  10.1.2022 г.
Брой страници:  298
Цена:  14 лв.

Съдържание:

Водеща тема на броя:

Съвременни филологически предизвикателства

Ярмила Даскалова. Нови извори на живот: стихотворенията „Спиралите“,

„Лапис лазули“ и „Имитация от японски“ на Уилям Бътлър Йейтс................................. 147

Павел Петков. Символи на несъзнаваното в „Леката принцеса“

на Джордж Макдоналд........................................................................................................ 159

Венелин Грудков. Времена и маски. По текстове от и за Емилиян Станев.................... 168

Александър Христов. Елин-Пелиновите „Съчинения“ (1938–1942): поява,

неточности, значение ......................................................................................................... 178

Деница Астахова. Теоретични концепции за сказа

в руското литературознание след 60-те години на XX век............................................... 186

Владимир Донев. Вазов в българското кино..................................................................... 195

Антон Гецов. Апозитивната конструкция в българския език – проблеми,

възгледи, решения............................................................................................................... 204

Мария Тодорова, Валентина Стефанова, Цветана Димитрова. Предикативи

за състояние: концепции, класификации и проблеми........................................................ 215

Анастасия Петрова. Към въпроса за мултимодалността на възприятията

и отражението ѝ в езика.................................................................................................... 229

Илияна Димитрова. За някои особености на гостоприемството

в полската и в българската лингвокултура........................................................................ 244

Иван Чолаков. Иновативните идеи на Любен Георгиев за обучението

по български език................................................................................................................ 252

Радомира Видева. Лесните за четене версии на правни текстове като средство

за улесняване на когнитивната достъпност на юридическия език.................................... 261

 

Рецензии

Николай Даскалов, Ярмила Даскалова. За ,,Родословието“ на Коста Терзиев........... 271

Маргрета Григорова. Приносна книга на българската англоезична компаративистика

(Yarmila Daskalova, Literary Pairs in Comparative Readings Across National

and Cultural Divides)............................................................................................................ 275

Даниела Константинова. Триезичен лингвистичен речник

за студенти слависти (Надежда Сталянова, Елена Крейчова.

Речник на лингвистичните термини за студенти слависти )......................................... 278

Станка Бонова. За падежите в словашкия език (Даниела Константинова.

Граматичната категория падеж…)................................................................................. 280

 

Годишнини

Петя Карамфилова. Проф. дфн Иван Харалампиев на 75 години!................................ 283

Анелия Петкова. Чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров на 70 години!.................................. 288

 

Авторите в броя.......................................................................................................... 293

 

Изисквания към авторите................................................................................. 297

УКАЗАНИЯ  

Изисквания към авторите

Етичен кодекс

Анонимно рецензиране