Оценяване в електронното обучение във висшето училище
Монография

Автор(и):  Стоянка Георгиева-Лазарова

ISBN978-619-208-307-6
Излязла от печат:  07.6.2022 г.
Брой страници:  180
Цена:  13 лв.

Съдържание:

Увод.......................................................................................7
Глава 1. Оценяване на онлайн студента................11
1. Оценяване – същност и видове............................11
2. Дейности, които насърчават
придобиването на знания.........................................15
3. Оценяването в електронен курс...........................22
4. Принципи на ефективната онлайн оценка......29
5. Оценяване с помощта на електронни
портфолиа, журнали, проекти
и групова работа..........................................................42
6. Гъвкава, обърната и смесена технология
и нови възможности в обучението
и оценяването...............................................................57
Глава 2. Академична почтеност
в електронното обучение..........................................71
1. Необходимост от академична почтеност
в електронното обучение...........................................71
2. Академична почтеност..........................................74
Видове измама...........................................................81
Ефективни методи за насърчаване
на академичната почтеност
във висшето образование..........................................84
Защо студентите се занимават
с академична нечестност?......................................89
Методи за намаляване на академичната
нечестност при онлайн оценяване.........................95
Честота на прояви на академична
нечестност сред онлайн студентите...................99
Онлайн откриване на измама..............................100
Използване на система за управление
на обучението за насърчаване
на академичната честност..................................115

Глава 3. Модел на дизайн за електронно
оценяване за целите на ВТУ....................................137
1. Основни положения.............................................137
2. Скеле на електронен учебен курс......................138
3. Примерен модел за електронно
оценяване....................................................................144
Литература.....................................................................169