Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 14
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-057-0
Излязла от печат:  5.10.2017 г.
Брой страници:  560
Цена:  6 лв.

Съдържание:

I. ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

I.1. Пленарни доклади

Тодор Балкански — Булгаризми. Тезаурус............................. ....11

Людвиг Селимски — Из загадките на българските фамилни

    имена.................................................................................... ....22

I.2. АНТРОПОНИМИЯ

Марияна Парзулова — Фамилните имена на българите —

отражение на историята на езика и живота на народа ни.....41

Стойно Спасов — Най-разпространените фамилни имена

    в Полша. Статистически и лингвистични наблюдения .......51

Румен Петков — Именуването на българите в

административното право в периода XIX в. —

първата половина на ХХ в. ............................................... ....68

Anca-Maria Bercaru — Traditional compound feminine names

in the Serbian anthroponymy................................................ ....80

Татьяна Рацен — Коннотация личных имен собственных..........91

Стела Монева — Перикъл: име и прозвища........................... ....96

Silvia Pitiriciu — Anthroponymes d’origine dans la langue

en Roumaine. Interpretations sйmantiques.  ......................... ..106

Надежда Гайдаржи – Фамилните и уличните имена 

на гр. Твърдица, Република Молдова ..........................................112

Татьяна Трощинская-Степушина — Категория безымянности 

как способ именования персонажей в художественном

тексте................................................................................. ..121

Рада Левкова – Новото поколение и ономастиката:

    отношението на  деца в училищна възраст към личните

    имена................................................................................... ..130

Пело Михайлов — Женското име Енгелсина

в българската антропонимия ..................................................143

Miroslav Кazík — Ћivй osobnй menб v triede ћenatych muћov

   v sъљi ..............................................................................................157_

Мирослава Мамич —  Лингвокультурная коннотация

имени собственного в женском журнале .................................172

Васил Кондов — И все пак кой е Кърджали:

“булгар” или сърбин?.................................................................180

Оливия Богуш, Евелина Мьодуховска — Новые тенденции 

в транскрипции и транслитерации имен и фамилий

в польском, русском и других языках.......................................185

I.3. ТОПОНИМИЯ

Carmen BanюaLegenda toponimicг. Mecanismele creaюiei .............191

Вiктор Шульгач — Украiнськое Багорман i етимологiчне 

гнiздо з коренeм *Gъrm (на матерiалi антропонiмiї) .............199

Димитър Маринов – Движение на населението в

Северното Причерноморие (Варненско и Добричко).

Езиковоархеологически прочит ....................................................215

Анка Стоилова — Български топоними в арабски ръкописи

от фонда на НБКМ ...................................................................226

Светослав Вербич — Болгарська гiдронiмiя Нижньої

Надднiстрянщини i прилеглих территорiй

(структурно-семантичний аспект) ..........................................244

Маргарита Николова — Топоними, свързани с българите

кучи/кучани/кочани .....................................................................256

Кирил Цанков — Ойконимът Търговище в балкански

   контекст .......................................................................................272

Александр Шапошников — Историческая топонимия 

провинции Европа. Етимология и топография.....................278

Ангел Попов — Академията в Разград.........................................302

I.4. ЕТИМОЛОГИЯ И ОНОМАСТИКА

Боряна Михайлова — Соматизмът череп в българската

народна географска терминология и топонимия............ 307

Мариана Белнейска-ГеоргиеваСпелеонимията като

неразработен дял на българската ономастика ....................320

Ольга Ларионова — Метафорические модели родства

с ономастическим компонентом в русской загадке ...............331

Мария Манева — Съвременни проявления на ономастиката

в пресата след приемането на България в Европейския

съюз...............................................................................................345

Наталья Кочнева — Свет и цвет в литературном

     ономастиконе Владислава Крапивина ....................................356

Катя Исса —  Знаковата роля на назоваването по

вертикалата на българското езиково пространство.........363

Elena Camelia ZăbavăContribuюia  ligvistului Georghe 

Bolocan la dezvoltarea onomasticii romвneюti ...............................379

Хасан Якуб Хасан — За етимологията на няколко изчезнали

еклезионима .................................................................................386

Ирина Ильченко — Хрононiми в художнiй системi роману

П. Загребельного “ДИВО”.........................................................403

Ева Ковачева — Кэсйпт и неговите еквиваленти като

обозначение за Бог в елинистическо-римското

обкръжение на Християнството .............................................414

Mirosława  Świtała-ChedaZoonimy w њwietle aktu

    onimicznego....................................................................................424

Aleksandra Niewiara — Mуwienie o własnym paсstwie. Polskie

   i europejskie etatonimy – tradycia i zjawiska wspуlczesne............437

Валентина Байкова – Имена онежских былин и “Калевалы”

как источники изучения истории языка и этнической

культуры........................................................................................455

Димитър Маринов – Агроними в българската топонимия

на Бесарабия, мотивирани от имена на сортове лозя.............461

 

II. ГОДИШНИНИ 

Людвиг СелимскиДоц. д-р Мария Ангелова-Атанасова –

творец и организатор на полето на българската

ономастика ........................................................................ 467

Кирил Цанков – Проф. Балкански в българската ономастична

    наука...............................................................................................503

Наталья КолесникIN MEMORIAM. Професор, доктор

     фiлологiчних наук Дмитро Бучко (8.11.1937 – 11.2.2014)........524

 

III. РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Людвиг СелимскиРецензия. Евгений С. Отин, Гидронимия

    Дона................................................................................................533

Рада ЛевковаРецензия. Марияна Парзулова, Тодор Балкански.

Именуването на българите през XX–XXI век.

Енциклопедичен справочник........................................................540

Нено Неделчев Рецензия. Марияна Парзулова. Именуването

на българите. Енциклопедия........................................................543

Рада ЛевковаРецензия. Анна Михина. Антропонимия

болгарской диаспоры Северного Приазовья ...............................551

Боряна ЕмилияноваАнотация. Речник на народните

    географски термини в румънския език........................................557