Ръководство за писане на речи
Учебник / Учебно помагало

Автор(и):  Мариета Ботева

ISBN978-619-208-144-7
Излязла от печат:  23.3.2018 г.
Брой страници:  452
Цена:  20 лв.

Съдържание:

Предговор............................................................................... 5

 

Предисловие към читателите.............................................. 8

 

 

ЧАСТ ПЪРВА........................................................................ 9

 

Глава първа......................................................................... 9

Реторическата монологична аргументация –

убеждаващ дискурсивен процес..................................... 9

 

Глава втора....................................................................... 25

Аргументативна постройка на речта........................... 25

Съдържание и форма на политическата реч.............. 25

Структура на съдебната реч....................................... 51

 

Глава трета....................................................................... 71

Подготовката на оратора.............................................. 71

 

Литература .......................................................................... 86

 

 

ЧАСТ ВТОРА....................................................................... 89

 

Глава първа....................................................................... 89

Обвинителни и защитни речи по конкретни

случаи............................................................................... 89

 

Глава втора..................................................................... 253

Обвинителни речи........................................................ 253

 

Глава трета..................................................................... 316

Защитни речи................................................................ 316

 

Глава четвърта............................................................... 342

Речи, политически анализи, диспути……………………  342