Развитие на българската и европейската икономика предизвикателства и възможности. Том 3
Поредица

Автор(и): 

ISSN2603-4093
Излязла от печат:  6.7.2020 г.
Брой страници:  244
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Съдържание

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Николай Щерев

Университет за национално и световно стопанство – София

ИНДУСТРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ: състояние, развитие и перспективи

пред индустриалната политика..................................................................................... 13

Карим Наама

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Мерки за решаване на политико-икономическата криза

в АР Египет след Арабската пролет.............................................................................. 21

 

ИКОНОМИКАТА И СЪВРЕМЕННИТЕ РЕАЛНОСТИ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ

Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова, Аяла Атиас

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Субективната и обективната същност на данъчния контрол.................................... 29

Виолета Блажева

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Рискът в аграрния сектор............................................................................................... 35

Любомир Любенов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Избор на дистрибуционни канали за пчеларските стопанства от област Русе........ 41

Пенка Горанова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Релацията маркетингови комуникации и интегрирани

маркетингови комуникации............................................................................................. 45

Петя Петрова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Професията „счетоводител“: от „уши и очи на царя“ до бизнес консултант......... 51

Симеонка Петрова

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Изследване влиянието на асортиментния състав върху потребителския избор....... 61

Стефан Симеонов, Теодор Тодоров

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Емпирично тестване на вероятностни модели за оценяване

на европейски опции върху акции................................................................................... 68

Иван Бянов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Общата селскостопанска политика и българското

селско стопанство в Европейския съюз......................................................................... 77

Цанко Стефанов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Рекламните кампании на марката „All Nature“............................................................ 83

Цветелина Ненкова

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Методологически аспекти за изграждане на оценъчен модел

на ефективността на пенсионноосигурителните дружества.................................... 87

Сергей Радуканов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Тенденции в развитието на златно-валутните резерви

на паричния съвет в България......................................................................................... 94

Даниел Николаев

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Използване на долните рискови измерители в управлението

на инвестиционния портфейл......................................................................................... 99

Стефка Иванова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Проблеми при счетоводното третиране на разходите

за временно строителство............................................................................................ 106

Виктория Петрова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Някои аспекти относно същността на кост контрола.............................................. 112...........

Любомира Спасова

Тракийски университет – Стара Загора

Подходът запомняне и разпознаване на рекламата като част

от потребителското поведение на младежите в България....................................... 118

Виктор Гълъбов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Динамика на платежния баланс в условията

на глобализация на икономическите отношения......................................................... 125

Димчо Шопов, Ангел Ангелов

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Влияние на високата задлъжнялост в частния сектор

върху икономиките на страните от Европейския съюз.............................................. 134

Имрен Гендж-Салатова

Икономически университет – Варна

Проблеми при оценяване на ефективността на предприятията

от добивната промишленост....................................................................................... 142

Теодора Петрова

Университет за национално и световно стопанство – София

Финансиране на болничната медицинска помощ в системата

на задължителното здравно осигуряване в България – предизвикателства

и насоки за усъвършенстване........................................................................................ 150

Юлиян Бенов

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Причини за консолидацията в банковия сектор.......................................................... 158

Пламен Парушев

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Åôåêòúò íà ãëîáàëèçàöèÿòà âúðõó áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà

êàòî ÷àñò îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç......................................................................................... 167

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПРЕД АДМИНИСТРАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО

Veneta Hristova, Piotr Wo³ejsza

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo,

Maritime University of Szczecin, Poland

Future Competencies for the Innovative Industry............................................................. 173

Анатолий Асенов, Зорница Крумова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий,

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Проблеми и предизвикателства на ефективното лидерство..................................... 184

Венета Христова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Приложение на чатбот в дейностите по управление

на човешките ресурси в компаниите............................................................................ 189

Недко Минчев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Експертно прогнозиране................................................................................................ 196

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Вероника Спасова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Подкрепено вземане на решение – защита на правата

и осигуряване на избор за хората с интелектуални затруднения............................. 205

 

СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

Десислава Вараджакова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Свръхтуризъм и устойчивост на туристическите

дестинации – проблеми и тенденции........................................................................... 213

Златина Караджова

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Тероризмът – съвременното предизвикателство пред развитието

на туризма...................................................................................................................... 218

Даниел Диманов

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Сравнителни предимства между балканските страни

при износа на туристически услуги.............................................................................. 221

Елена Илиева

Колеж по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Особености на споделеното настаняване в Китай.................................................... 229

Галя Кушева

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Анализ на състоянието и развитието на българския туризъм

за периода 2014–2018 г.................................................................................................. 237