Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст
Монография

Автор(и):  Златинка Георгиева

ISBN978-619-208-279-6
Излязла от печат:  11.1.2022 г.
Брой страници:  216
Цена:  12 лв.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ............................................................................ 7

 

ПЪРВА глава

ПСИХОТРАВМЕНИ АСПЕКТИ

НА ОНКОЛОГИЧНОТО БОЛЕДУВАНЕ.......................... 13

1.1. Вътрешна картина на болестта (ВКБ)............................. 14

1.2. Емоционална криза при онкоболния............................... 20

1.3. Етапи на адаптация и приемане

на онкологичната болест......................................................... 23

1.4. Защитни механизми и защитно поведение

при онкоболния ....................................................................... 41

 

ВТОРА глава

ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯТ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

И РЕСУРСИ ЗА СПРАВЯНЕ

С БОЛЕСТНАТА СИМПТОМАТИКА............................... 59

2.1. Влиянието на болестта върху личността

на онкоболния в зряла възраст................................................ 59

2.2. Психосоматични реакции и ресурси за справяне

с онкологичната болест в зряла възраст................................ 72

2.3. Психодинамика на психологичния проблем

при онкологично болни........................................................... 89

2.4. Психодинамика на кризисната ситуация

и личностно-психологични последици

при онкопациента.................................................................... 92

 

ТРЕТА глава

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

ЗА СПРАВЯНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ

В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ............................................................. 101

3.1. Организация на изследването

План-програма на изследването........................................... 103

3.2. Предмет, обект и организация на изследването........... 104

3.3. Методи на изследването................................................. 108

3.4. Анализ на експерименталните резултати...................... 114

3.5. Качествен анализ на резултатите

от емпиричното изследване.................................................. 185

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................... 191

ЛИТЕРАТУРА...................................................................... 193

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………205