Гостоприемството в полската и българската култура 1. /Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej 1.
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-287-1
Излязла от печат:  05.4.2022 г.
Брой страници:  256
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Ценка Иванова
НОВО ПОЛСКО-БЪЛГАРСКО СРЕДОТОЧИЕ НА ОБЩУВАНЕТО,
или за „Гостоприемството в полската и българската култура // Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej“ – двуезичен и двудомен проект с обещаващо бъдеще (вместо предговор) ................................13
1. Ewa Szczeglacka-Pawłowska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
GOŚCINNOŚĆ I FAJCZENIE W ŚWIETLE [PANA BARONA]
ADAMA MICKIEWICZA //
ГОСТОПРИЕМСТВО И ПУШЕНЕ С ЛУЛА. ВЪРХУ ПОЕМАТА НА АДАМ МИЦКЕВИЧ („ПАН БАРОН“)....................................................17
2. Małgorzata Burta
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ADAM MICKIEWICZ W BURGAS. REMINISCENCJE //
АДАМ МИЦКЕВИЧ В БУРГАС. РЕМИНИСЦЕНЦИИ.........................27
3. Галя Симеонова-Конах
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
КЪМ ВЪПРОСА ЗА МЕЖДУКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ.
ЗА РАННИТЕ ПРЕВОДИ И РЕЦЕПЦИЯТА НА НЯКОЛКО РАЗКАЗА НА ЙОРДАН ЙОВКОВ В ПОЛСКИ СПИСАНИЯ
ПРЕЗ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК //
W SPRAWIE KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. O WCZESNYCH PRZEKŁADACH I RECEPCJI KILKA OPOWIADAN JORDANA JOWKOWA W POLSKICH CZASOPISMACH W LATACH
20. I 30. XX WIEKU...................................................................................41
4. Anna Marta Szczepan-Wojnarska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
AMERYKANKA W ROSJI, CZYLI O POLSKIEJ GOŚCINNOŚCI NA ŻMUDZI. REFLEKSJE WOKÓŁ POWIEŚCI DEWAJTIS MARII RODZIEWICZÓWNY //
АМЕРИКАНКА В РУСИЯ ИЛИ ЗА ПОЛСКОТО ГОСТОПРИЕМСТВО В ЖМУДЖ. РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ РОМАНА „ДЕВАЙТИС“ НА МАРИЯ РОДЖЕВИЧУВНА..................................53
5. Dorota Dąbrowska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
POLSKA (NIE)GOŚCINNOŚĆ WE WSPÓŁCZESNYM REPORTAŻU– PRZYBLIŻENIA //
ПОЛСКОТО (НЕ)ГОСТОПРИЕМСТВО В СЪВРЕМЕННИЯ РЕПОРТАЖ – ОТБЛИЗО.......................................................................67
6. Adriana Kovacheva
(Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
GOŚCINNOŚĆ NIEMOŻLIWA – PRAKTYKI WYTWARZANIA WSPÓLNOTY W POWIEŚCIACH WILHELMA MACHA // НЕВЪЗМОЖНОТО ГОСТОПРИЕМСТВО – ПРАКТИКИ НА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ В РОМАНИТЕ НА
ВИЛХЕЛМ МАХ.......................................................................................85
7. Dorota Kielak
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
O POJĘCIU GOŚCINNOŚCI W REFLEKSJI ALEKSANDRA KRAUSHARA NA TEMAT POLSKIEGO ŻYCIA
LITERACKIEGO CZASU ZABORÓW //
РАЗБИРАНЕТО ЗА ГОСТОПРИЕМСТВОТО
В РАЗМИСЛИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР КРАУШАР
ЗА ПОЛСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ ВЪВ ВРЕМЕТО
НА ПОДЕЛЕНАТА ПОЛША.................................................................97
8. Маргрета Григорова
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“),
Станка Бонова
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)
Andrzej Nowosad
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
WZAJEMNA GOŚCINNOŚĆ ŚWIATÓW. GEORGI
GOSPODINOW I OLGA TOKARCZUK – KOMUNIKACJA TWÓRCZA W „POLU KULTURY” PIERRE’A BOURDIEU //
ВЗАИМНО ГОСТОПРИЕМСТВО НА СВЕТОВЕ. ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ И ОЛГА ТОКАРЧУК – ТВОРЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ В „КУЛТУРНОТО ПОЛЕ“
НА ПИЕР БУРДИО................................................................................107
9. Александър Христов
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)
СТАНИСЛАВ ПШИБИШЕВСКИ И ЕЛИН ПЕЛИН //
STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI AND ELIN PELIN.................................129
10. Weronika Szwedek
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)
ПРЕВОДНАТА РЕЦЕПЦИЯ НА ПОЕЗИЯТА НА БЛАГА ДИМИТРОВА В ПОЛША И ЗАСЛУГИТЕ НА ВИСЛАВА ШИМБОРСКА //
RECEPCJA PRZEKŁADOWA BLAGI DIMITROWEJ
W POLSCE I WKŁAD WISŁAWY SZYMBORSKIEJ............................143
11. Joanna Mleczko
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
GOŚCINA W BUŁGARSKIM OBRZĘDZIE WESELNYM // СВАТУВАНЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ СВАТБЕНИ ОБРЕДИ..................157
12. Жана Станчева
(Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
ГОСТОПРИЕМСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКАТА
ТЕРМИНОЛОГИЯ – КАК БЪЛГАРСКИТЕ И ПОЛСКИТЕ ЗДРАВНИ ТЕРМИНИ ПРИЕМАТ АНГЛИЙСКИЯ МОДЕЛ //
GOŚCINNOŚĆ W TERMINOLOGII EUROPEJSKIEJ CZYLI
JAK BUŁGARSKIE I POLSKIE TERMINY, ZWIĄZANE ZE
ZDROWIEM PRZYJMUJĄ WZÓR ANGIELSKI..................................169
13. Magdalena Ogieniewska-Małecka
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
GOŚCINNOŚĆ JAKO OTWARTOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ W POLSKICH HACHSZARACH I PIERWSZYCH KIBUCACH W EREC ISRAEL // ГОСТОПРИЕМСТВОТО КАТО ОТКРИТОСТ И ДОСТЪПНОСТ В ПОЛСКИТЕ ХАХШАРИ И ПЪРВИТЕ КИБУЦИ
В ЕРЕЦ ИЗРАЕЛ.....................................................................................181
14. Людмила Миндова
(Българска академия на науките )
ДОМЪТ НА БЕЗДОМНИЯ. СОФИЙСКИЯТ ПРАВОСЛАВЕН
ХРАМ-ПАМЕТНИК „СВЕТА ТРОИЦА“ И БЕЖАНСКАТА
КРИЗА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ //
DOM BEZDOMNIEGO. SOFIJSKA ŚWIĄTYNIA PRAWOSŁAWNA „ŚWIĘTA TRÓJCA” I KRYZYS PRZESIEDLEŃCZY
MIĘDZY WOJNAMI.................................................................................193
15. Kama Pawlicka
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
KIEDY OBCY STAJE SIĘ SWOIM... O PRZESIEDLEŃCACH NA DOLNYM ŚLĄSKU PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ //
КОГАТО ЧУЖДИЯТ СТАНЕ СВОЙ. ЗА ПРЕСЕЛНИЦИТЕ В
ДОЛНА СИЛЕЗИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА..................203
16. Ивелин Иванов
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)
ПОЛША, ПОЛСКАТА ИСТОРИЯ И ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ВРЪЗКИ В БЪЛГАРСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
СЛЕД 1989 ГОДИНА //
POLSKA, HISTORIA POLSKI I POLSKO-BUŁGARSKIE
KONTAKTY W BUŁGARSKICH BADANIACH I PUBLIKACJACH
PO r. 1989..................................................................................................211
17. Павлин Атанасов
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)
МИСИИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ В ЖЕЧПОСПОЛИТА
ПРЕЗ XVII ВЕК И ВЪПРОСЪТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ //
MISJE BUŁGARSKICH KATOLIKÓW W RZECZPOSPOLITEJ W W.
XVII I SPRAWA WYZWOLENIA NARODOWEGO BUŁGARII...............229
18. ABOUT THE AUTHORS..........................................................................251