Румънският политически роман от 60-те и 70-те години на ХХ век
Монография

Автор(и):  Йоана Славчева

ISBN978-619-208-298-7
Излязла от печат:  18.4.2022 г.
Брой страници:  188
Цена:  14 лв.

Съдържание:


Увод   ..................................................................................... 7

Същност на политическия роман......................................... 13

Изследвания по темата......................................................... 17

 

1. Литературната ситуация в Румъния

от установяването на комунистическия режим

до края на 70-те години на XX век................................... 33

Културната политика на РКП и литературният

живот в Румъния................................................................... 33

Цензурата след 1965 г.......................................................... 49

„Юлските тезиси“ от 1971 г................................................. 52

Списание „Ромъния литерара“ в периода 1969 –1971 г. ... 57

Писатели и романи. Общи ориентири................................. 63

 

2. Аспекти на времето в романите

от 60-те и 70-те..................................................................... 75

Времето като „идеологическо алиби“................................ 75

Романи с „идеологическо алиби“ ................................... 78

Романи без „идеологическо алиби“................................ 82

Три „приложения“ на романовото време............................ 83

Нетърпеливото към хората време................................... 84

Човекът извън времето.................................................... 91

Нощта като време за пътуване към истината................. 98

 

3. Аспекти на пространството в романите

от 60-те и 70-те................................................................... 103

Старият Букурещ................................................................ 104

Изкуственият град............................................................... 106

Затворът и концентрационният лагер................................ 110

Домът като убежище от непоносимата действителност.. 114

 

4. Функции на документалното

в романите от 60-те и 70-те.............................................. 119

Романите като документ за масовите арести ................... 122

Реални личности в романите.............................................. 126

Романите като свидетелство за съдбата

на интелектуалците............................................................. 132

Политически реакции срещу литературата ...................... 137

 

5. Стратегии на противопоставяне

в романите от 60-те и 70-те.............................................. 143

Индивидуалният протест на героите................................. 143

Критика чрез пряката реч.............................................. 144

Критика чрез личния дневник........................................ 151

Дневникът като мемоаристика

и като художествена измислица.................................... 155

Темата за отчуждението като симптом

за противопоставяне........................................................... 159

Антиутопията...................................................................... 165

 

Заключение........................................................................ 173

Библиография ................................................................... 182