Образование`21. Пети международен симпозиум "Образование`21" Велико Търново 19 ноември 2021 г.
Поредица

Автор(и): 

ISSN2815-2506
Излязла от печат:  19.4.2022 г.
Брой страници:  196
Цена:  20 лв.

Съдържание:

Педагогиката на наследството и предизвикателствата
на дигиталната епоха.........................................................................................9
Виолета Стойчева
Heritage Pedagogy and the Challenges of the Digital Age............................9
Violeta Stoycheva
Историко-культурное наследие – основа развития
социокультурной деятельности в Украине..................................................21
Лилия Сирота
Historical and Cultural Heritage – Basis for Development
of Sociocultural Activities in Ukraine................................................................21
Lilia Syrota
Културното наследство на старата чаршия в Скопие
между оцеляването и модернизацията.........................................................29
Бесник Емини
Cultural Heritage of Old Bazaar in Skopje Between Survival
and Modernization...............................................................................................29
Besnik Emini
Културното наследство през призмата
на гражданското образование..........................................................................47
Коста Костов
Cultural Heritage Through the Prism of Civil Education...............................47
Kosta Kostov
Наследство и гражданско образование: програма
за извънкласна дейност .....................................................................................55
Радка Трифонова
Heritage and Civil Education
in an Extracurricular Activity Programme........................................................55
Radka Trifonova
Проблемы и подходы к обновлению российской системы
исторического образования школьников в „Эпоху двадцатых“.............63
Евгений Вяземский, Ольга Стрелова
Approaches to Updating the Russian System
of School History Education in the Era of the Twenties.................................63
Evgeny Vyazemskiy, Olga Strelova
Основни правила и изисквания за формулиране на заглавие
на проект в академичната дисциплина
„Проекти в географските изследвания“........................................................75
Стела Дерменджиева, Тамара Драганова
Basic Rules and Requirements for Formulating a Project Title
in the Academic Discipline “Projects in Geographical Research”.................75
Stela Dermendzhieva, Tamara Draganova
Българските неделни училища в чужбина и музеите...............................87
Илиана Илиева-Дъбова
Bulgarian Sunday Schools Abroad and Museums..........................................87
Iliana Ilieva-Dabova
Образователни програми
на Регионален исторически музей – Пловдив ............................................99
Славенка Кутева
Educational Programmes of the Regional Museum
of History in Plovdiv............................................................................................99
Slavenka Kuteva
Краезнанието и мястото му в обучението
по история и цивилизации в 10. клас............................................................111
Драгомир Дачев
Local Lore and Its Place in History Education in Grade 10............................111
Dragomir Dachev
За предизвикателствата на електронното обучение
и интегрирането на наследство в обучението
по история и цивилизации в 7. клас (Модел за развиване
на дигитални компетентности).......................................................................123
Мариела Георгиева
About the Challenges of Online Learning
and the Integration of Cultural and Historical Heritage
in the History and Civilizations Programme for Grade 7
(Model for Digital Competence Development)................................................123
Mariela Georgieva
Възможности за интегриране на наследството
в обучението по български език и литература............................................129
Димка Димитрова
Opportunities for Integration of Heritage into Teaching
Bulgarian Language and Literature...................................................................129
Dimka Dimitrova
Интегриране на наследството в обучението
по български език в 6. клас...............................................................................139
Радослав Димитров
Integrating Heritage into Bulgarian
Language Teaching in Grade 6...........................................................................139
Radoslav Dimitrov
Мотивът за вграждането във фолклорните текстове
и художествената литература..........................................................................147
Цветелина Маринова
The Motif of Embedding in Folklore Texts and Fiction..................................147
Tcvetelina Marinova
Съвременно състояние на обучението по български език
в условията на многоезичие в теоретичния лицей „Васил Левски“,
гр. Кишинев, Република Молдова..................................................................157
Лариса Флокосу
The Current State of the Bulgarian Language in the Conditions
of Multilingualism at Vasil Levski Theoretical Lyceum,
Chişinău, Republic of Moldova..........................................................................157
Larisa Flocosu
Българското тъканно наследство в обучението
по изобразително изкуство – средство за развитие
на ключови компетентности............................................................................169
Анна Павлова
The Bulgarian Weaving Heritage in Fine Arts Education –A Tool
for the Development of Key Competencies......................................................169
Anna Pavlova
Естетика и функция на везбата в литературата
и изобразителното изкуство............................................................................183
Пролетка Петрова
Aesthetics and Function of the Pattern in Literature
and Visual Arts......................................................................................................183
Proletka Petrova
Инфорация за авторите....................................................................................191
Information about the Authors...........................................................................191