Проблеми на историята на философията (Библиотека "Диоген")
Поредица

Автор(и): 

ISSN1314-2763
Излязла от печат:  16.5.2022 г.
Брой страници:  240
Цена:  14 лв.

Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ
Встъпителни думи....................................................................11
I. ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА И СОЦИАЛНАТА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ............................................................13
Белогашев, Г. Науките за духа и Науките за природата
в пост-Кантианските теориите на В. Дилтай,
В. Винделбанд и Х. Рикерт...................................................15
Рачев, Р. Николай Бердяев – от воля за култура към
воля за живот..........................................................................51
Маринов, М. Философията Изток – Запад.........................59
Бъчваров, С. Смисълът на образованието в съвременната
феноменологическа онтология – Ойген Финк
и Еманюел Левинас...............................................................64
Петров, С. Езикът: опит върху един граничен
феномен..................................................................................72
Маркова, И. Етическото – априорна метафизичност
срещу прагматизъм................................................................88
Бенчев, К. Ex Occidente Lux. От феноменология на
мита към геополитика и онтология et vice versa в късното
творчество на д-р Янко Янев................................................98
Кондратюк, П. Философията и бъдещето на човека.........113
Александров, Н. Либералният реформизъм на
Джон Стюард Мил и новата концепция за свободата,
собствеността и управлението.............................................133
Бузова, П. Конституционната реформа, смяната на
системата и изборите според общата полза........................149
Стоянова-Енчева, О. Жената в ислямския свят –
политико-религиозен и социално-правен статус................167

II. ДИСКУСИОННИ ПОЛЕТА.............................................. 183
Цацов, Д. Дебатът “Тончо Жечев – Искра Панова” –
край на дискусиите с привилегирована гледна точка
в българската философска история...................................... 185
Момов, М. Превод и интерпретация в
Абхидхармакоша.................................................................... 218