Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от XV–XVIII век
Монография

Автор(и):  Красимира Мутафова

ISBN978-619-208-292-5
Излязла от печат:  17.5.2022 г.
Брой страници:  320
Цена:  18 лв.

Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Благодарности .................................................................................  7

 

Предистория ...................................................................................  13

 

Prehistory .........................................................................................  23

Превод на английски език М. Мутафова

 

Първа глава. Системата на миллетите ....................................  31

1. Пактът зимма ..........................................................................  31

2. Митове и митологеми в изворите и историографията ...... 41

3. Реалности в османската документация от XV–XVIII в. ...  65

• Конфесионална детерминираност на обществото........... 65

• Конверсия и конвертити ....................................................  89

• Православните структури (в документи

   от фонда Piskopos kalemi) ...................................................  97

 

Втора глава. Конверсия и идентичност: „ловчанските помаци”  ................ 107

1. „Ловчанските помаци” и историографските постановки

    за ислямизацията ..................................................................  108

2. „Ловчанските помаци“ и митовете

    за кампанийните ислямизации ...........................................  128

3. Документите... ......................................................................  134

• Краят на XV век ................................................................  140

• Християнство и ислям през първата половина на XVI век  142

• 1579 (1613/1614) г. – 1642/1643–1646. г.

    Империята и промените .................................................  158

 

Трета глава. Религия, антропонимия, идентичност:

       между християнството и исляма ......................................  201

1. Палеографска характеристика

    на анализираните регистрови данни .................................  204

2. Тенденции в именуването на православното население

     в урбанистична и селска среда, отразени

     в османските регистри от XVI в. ......................................  208

3. Индикации за религиозна и етническа принадлежност

     в османския регистров материал .......................................  216

4. Континуитет и иновации в именуването .........................  221

 

Четвърта глава. Ислямските мистични братства и ордени

     (тарикати) в османските извори от XV–XVIII век ........  239

1. Предварителни терминологични уточнения и бележки .  241

2. Дервишите ............................................................................  245

Дервишите в османската експанзия

    и в османската документация ........................................  245

Шейх Бедреддин ...............................................................  260

Дервишките мрежи в османските провинции ..............  262

• Утраквистичните светилища в религиозния живот

    в българските земи. Бекташи .........................................  264

Къзълбаши. Алеви-бекташи ............................................  276

3. Ордените (тарикати) Халветия, Мевлевия и Накшбандия

    през ХVІ–ХVІІ в. .................................................................  277

Халветия ..............................................................................  279

Мевлевия ...............................................................................  282

Накшбандия .........................................................................  284

 

Заключителни думи ....................................................................  289

Concluding Remarks...................................................................... 291

Превод на английски език М. Мутафова

 

Библиография ..............................................................................  293

 

Съкращения .................................................................................  319