Осма научна докторантска сесия 28.04.2022 (CD)
Поредица

Автор(и): 

ISSN2603-3674
Излязла от печат:  14.7.2022 г.
Брой страници:  200
Цена:  6 лв.

Съдържание:

Валерия Цанкова, 
Игрови подход за решаване
на конфликти в семейството и мотивация
за самовъзпитание при деца
в начална училищна възраст....................................................5

Ваня Ламбева, 
Проява на дискриминационния
признак „религия“ в сферата на образованието.....................19

Гьонюл Хайредин, 
Приказката като средство за духовно
и нравствено възпитание на децата в семейството................35

Даяна Бойкова, 
Техническите понятия в обучението
по технологии и предприемачество на учениците
от трети клас...........................................................................43

Десислава Гешева, 
Нормативна обусловеност
на практическото обучение по специалност
„Медицински козметик“, благоприятстваща
прилагането на личностно – ориентиран подход....................59

Ejona R. Teferici, 
Communication in the Context
of Education.............................................................................69

Иван Г. Иванов, 
Художествено-комуникативни
техники в интерпретацията на художествен текст
в контекста на педагогическия артистизъм...........................81

Искра Лечева-Бахчеванова,
 Възникване
и развитие на социалната услуга център
за настаняване от семеен тип.................................................89

Искрена Тотева,
Самостоятелното учене
на учениците и възможностите за стимулиране
на креативност в часовете по самоподготовка.......................99

Мария Василева-Данаилова, 
Методи и форми
за изпълнение на административноправни
задължения............................................................................111

Мартин Иванов,
 Музикалноизразните средства
като област на компетентност – резултати
от критериално-ориентирана диагностика
на ученици от пети клас........................................................127

Павлина Петкова, 
Бягство от реалността чрез
различни прояви на агресивно и девиантно поведение
при деца от рискови групи...................................................141

Стефан Т. Стефанов, 
Изследване на специфичната
подготвеност и някои психически качества
при 15–16-годишни баскетболистки.....................................153

Таня Мишева, 
Петър Нефтелимов за самообучението
на надарени и талантливи ученици......................................165

Теодор Димитров, 
Музикалната терминология
в общообразователната подготовка – предизвикателство
пред компетентността на учителя по музика........................177

Цвета Калейнска,
 „Социалното слушане“
и употребата му за правене
на маркетингови проучвания...............................................187