Дигитални технологии в обучението
Монография

Автор(и):  Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров

ISBN978-619-208-310-6
Излязла от печат:  15.7.2022 г.
Брой страници:  132
Цена:  13 лв.

Съдържание:

Увод........................................................................................7
1. Дигитална педагогика................................................11
1.1. Необходимост от дигитална педагогика...........11
1.2. Определение за дигитална педагогика..............15
1.3. Измерения на дигиталната педагогика.............17
1.4. Модел на дигитална педагогика..........................23
2. Теоретични основи......................................................29
2.1. Конструктивизъм....................................................30
2.2. Социален конструктивизъм.................................32
2.3. Конективизъм..........................................................34
2.4. Компютърно поддържано
колаборативно обучение (Computer-supported
collaborative learning – CSCL)................................................37
3. Партньорска оценка....................................................41
3.1. Партньорска оценка – същност
и характеристики................................................................41
3.2. Организация за партньорска оценка
(Peer Assessment Organization).............................................48
3.3. Партньорска оценка чрез технология................61
4. Образователна мултимедия......................................65
4.1. Графиките в обучението........................................65
4.2. Видеото в обучението.............................................75
4.3. Избор и внедряване на медии..............................78
5. Нововъзникващи технологии..................................87
5.1. Виртуална и добавена реалност
в обучението.........................................................................87
5.2. Роботи в образованието.........................................102
5.3. Изкуствен интелект в образованието.................106
6. Софтуерни приложения...........................................115
1. Онлайн платформа MozaBook..................................115
2. Създаване на интерактивни електронни
книги (учебници) с Kotobee................................................116
Определения на основните понятия........................125