Качеството на живот – теоретико-методологични и социогеографски проекции
Монография

Автор(и):  Димитър Симеонов

ISBN978-619-208-313-7
Излязла от печат:  20.7.2022 г.
Брой страници:  284
Цена:  20 лв.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ................................................................................................7 
ГЛАВА I. КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В КОНТЕКСТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ....................................................................13 
1. Поява и еволюция на интердисциплинарната категория „качество на живот“...................................................13 
2. Свързани понятия, основни подходи и изследователски гледни точки за „качество на живот“......................................27 
3. Съвременни интерпретации, дефиниции и модели за понятието „качество на живот“.............................................36 
4. Качеството на живот като обект на географски интерес.....................................................................51 
ГЛАВА II. КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ КАТО КОМПОНЕНТ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ЧОВЕШКО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ...............................67 
1. Опит за социогеографски прочит на човешкото развитие ...................................................................67 
2. Индексът за човешкото развитие като първи измерител за качеството на живот в социогеографските проучвания ............................74 
3. Устойчивото развитие, социоегографската основа за анализ на качеството на живот.............................................97
 ГЛАВА III. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СОЦИОГЕОГРАФСКИТЕ ПРОЕКЦИИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ..............................................119 
1. Въздействащи фактори върху качеството на живот ................................................................................................... 119
2. Взаимното влияние на качеството на живот (като социално-икономическа категория) и икономическият растеж ...........................131 
3. Качеството на живот като синтез на обективно и субективно покомпонентно изучаване..............................148 
4. Операционализиране на методиките за оценка на качество на живот ........................................................................163
5. Представяне на водещите международни класации с отношение към качество на живот .......................................191 
6. Качеството на живот в европейската статистика .......216 ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................223
 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ..........................................................................225 ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................248 
РЕЗЮМЕ .....................................................................................................................281