Интерактивна система за овладяване на медийни компетенции при взаимодействието "човек-общество" в първи клас
Монография

Автор(и):  Евдокия Стефанова

ISBN978-619-208-312-0
Излязла от печат:  21.7.2022 г.
Брой страници:  304
Цена:  15 лв.

Съдържание:

УВОД..........................................................................................9 
ПЪРВА ГЛАВА ТЕОРЕТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА МЕДИЙНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО „ЧОВЕК–ОБЩЕСТВО“ В ПЪРВИ КЛАС...................................17 
1.1. Съвременни приоритети на образованието в началното училище ......................................19
 1.1.1. Характеристика на компетентностите в системата на българското образование.....................................27 
1.1.2. Съдържателни и организационни аспекти на отношението „компетенции – компетентност“....................38 
1.1.3. Сравнителен анализ на медийните и дигиталните компетенции...........................................................47
1.2. Сравнителен анализ на образователното съдържание при взаимодействието „човек–общество“ в първи клас .......... 68 
1.2.1.Прилики в обучението по Роден край и Родинознание ......................................................69 
1.2.2. Основни различия в обучението по Роден край и Родинознание ......................................................72 
1.3. Специфика на прехода от предучилищно към начално образование в условията на усъвършенстване на образователната политика ..................80
 ВТОРА ГЛАВА ХИПОТЕЗА, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ.........................91 
2.1. Хипотеза и задачи на експерименталното изследване............................................................................................93 
2.2. Методи на експерименталното изследване .................... 94
 2.3. Етапи и критерии на експерименталното изследване............................................................................................99 
2.3.1. Пилотно изследване .....................................................99
 2.3.2. Констатиращ етап.........................................................105 
2.3.3. Формиращ (обучаващ) етап .......................................112 
2.3.4. Контролен (заключителен) етап................................115 
2.4. Методология на експерименталния модел.....................122
2.5. Съдържателна характеристика на експерименталния модел за усъвършенстване на граждански, социални, 
дигитални и медийни компетенции на 7–8-годишните ученици ...................................127 
ТРЕТА ГЛАВА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ .........................141 
3.1. Методическа разработка на експерименталния мултимедиен модел ..........................................................................143 
3.2. Анализ на резултатите от пилотното изследване............................................................................................182
 3.3. Анализ на резултатите от анкетното проучване....................................................................189 
3.4. Анализ на резултатите от експерименталното изследване............................................................................................201 
3.4.1. Анализ на отчетените стойности по критерий
„Граждански компетенции“ ...........................................................202
 3.4.2. Анализ на отчетените стойности по критерий „Социални компетенции“...................................... 211 
3.4.3. Анализ на резултатите от контролния етап.................................................................................220 
3.4.4. Анализ на отчетените стойности по критерий „Дигитални компетенции“ ....................................226 
3.4.5. Анализ на отчетените стойности по критерий „Медийни компетенции“ .......................................232 
3.4.6. Резултати за доказване на различие по Макнемар .......................................................................................241 
3.4.7. Степен на различие по фактор „Населено място“...............................................................................246 
3.4.8. Анализ на резултати по коефициент на корелация φ....................................................................................247 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ...........................................................249 
РЕЦЕНЗИИ ....................................................................................257 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1...............................................................................262 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2...............................................................................266
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3...............................................................................270 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4..........................................................................278
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5..........................................................................282