Белгия по пътя на независимостта 1815 – 1839 г.
Монография

Автор(и):  Светла Глушкова

ISBN978-619-208-260-4
Излязла от печат:  6.2.2023 г.
Брой страници:  280
Цена:  15 лв.

Съдържание:

С ъ д ъ р ж а н и е

 

 

Увод ...................................................................................  7

 

Глава ПЪРВА.

Южните провинции на Нидерландия – политическа

и икономическа трансформация до 1830 г.

Триумф на легитимизма и компромиса ...........................  17

1.1. Белгийските провинции до началото на XIX век ......  17

1.2. От австрийски деспотизъм

към френска централизация ........................................  32

1.3. Решенията на Виенския конгрес (1814 – 1815)

по белгийския въпрос – в „плен“

на европейската политика ............................................  59

1.4. „Невъзможната“ нидерландско-белгийска амалгама  95

 

Глава ВТОРА.

Успехът на една революция (1830 – 1832) .........................  117

2.1. Началото на революцията.

„В Брюксел като в Париж“ ..........................................  117

2.2. Дипломатическата конференция в Лондон

по белгийския въпрос .................................................  147

2.3. Изборът на белгийски крал (1830–1831) .................  187

2.4. Леополд Сакс-Кобург-Гота – години

на възпитание, години на изпитания до 1831 г. ............  199

 

Глава ТРЕТА.

Създаване на либерална Белгия ......................................  211

3.1. Приемане на Конституцията на 7.02.1831 г. –

национален символ и конституционен модел ..............  211

3.2. Военният конфликт Белгия – Холандия .................  227

3.3. Фактори на държавността в Белгия ........................  249

 

Заключение .................................................................  261

 

ИЗБРАНА Библиография ...........................................  269