Когнитивно прогнозиране в интернет. (Към края на оригиналността?)
Монография

Автор(и):  Олег Асенов

ISBN978-619-208-337-3
Излязла от печат:  8.2.2023 г.
Брой страници:  76
Цена:  10 лв.

Съдържание:

Съдържание

 

Увод............................................................................................................. 7

 

Глава 1. Качеството на медийната информация

в Интернет като база за когнитивното

прогнозиране.................................................................................... 15

 

Глава 2. Моделиране на механизмите за медийно

отразяване на събития в интернет................................ 29

 

Глава 3. Разработване и практическо внедряване

на модели за медийно отразяване на събития

в Интернет............................................................................................ 43

3.1. Дефиниране на информационния

обект (WP1)................................................................................... 45

3.2.Съставяне на филогенетичната прогноза..... 47

3.3.Генериране на първично и коригирано

съдържание за текущ момент ti.................................... 51

3.4. Управление на публикуването на текущо

съдържание за жизнения цикъл на обекта.......... 55

3.5. Документиране на онтологичното развитие

на съдържанието за обекта и корекция

на филогенетичната прогноза....................................... 59

3.6. Филогенетична срещу традиционна

прогноза........................................................................................... 65

3.7. Перспективи за развитие на изследването. 67

 

Заключение......................................................................................... 71

Използвана литература........................................................... 73