История на българската държава и право. Част първа
Учебник / Учебно помагало

Автор(и):  Петко Петков

ISBN978-619-208-343-4
Излязла от печат:  23.3.2023 г.
Брой страници:  274
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Предговор........................................................................................................................................ 7

 

I.

Българският конституционализъм – теоретични ориентири.

Преглед на литературата по темата и развитието

на изследванията....................................................................................................................... 9

 

II.

Цели и структура на дисциплината.

Хронологичен и тематичен обхват. Основни понятия............................................ 24

 

III.

Български идеи и проекти за държавно устройство

до средата на ХІХ век............................................................................................................... 33

 

IV.

Монархическият институт и Народното събрание

(парламентът) в българските държавоустройствени идеи и проекти.......... 60

 

V.

Войската в държавоустройствените проекти през ХІХ век.................................. 83

 

VI.

Републиканските идеи за държавно устройство

50-те – 70-те години на ХІХ век. ......................................................................................... 99

 

VI­I.

Българските проекти за конституционно държавно

устройство и управление през 1875–1876 г. ............................................................... 114

 

VIII.

Типологизиране на идеите за държавно устройство

и управление в българското общество 1856–1876 г. .............................................. 133

 

IХ.

Отражение на предосвобожденски държавоустройствени

и управленски идеи в българския проект за основен закон

от март 1879 г. и в Търновската конституция............................................................. 149

 

X.

Учредителното събрание от 1879 г. Дебатите

за Търновската конституция............................................................................................... 172

 

XI.

Основни държавни институции според

Търновската конституция. Отношения между властите....................................... 195

 

XII.

Великите народни събрания 1879–1911 г.

Измененията на Търновската конституция................................................................. 216

 

XIII.

Формиране на българска конституционна

и управленска култура. Политическите нрави

в българското общество през ХІХ и в началото на ХХ в.

За „демократизма“ на българите. Българският национален

идеал – териториални и държавоустройствени аспекти.

Формиране и реализация през ХІХ–ХХ век.................................................................... 234

 

Списък на съкращенията ...................................................................................................... 273