Българският език като балкански език
Монография

Автор(и):  Велин Петров

ISBN978-619-208-353-3
Излязла от печат:  3.5.2023 г.
Брой страници:  236
Цена:  15 лв.

Съдържание:


 

Предговор............................................................................... 7

 

І. Българският език – класически,

славянски и балкански.............................................. 11

1. Балканският полуостров и смесването

на езиците................................................................................ 11

2. Българският език и неговата принадлежност

към славянските и към балканските езици.............................. 46

3. Балканското езикознание в парадигмата

на лингвистичната българистика............................................. 56

3.1. Димитър Матов.......................................................... 76

3.2. Любомир Милетич..................................................... 82

3.3. Афанасий Селишчев................................................... 92

3.4. Густав Вайганд........................................................... 113

3.5. Стоян Романски.......................................................... 126

3. 6. Стефан Младенов...................................................... 138

3.7. Мечислав Малецки..................................................... 146

3.8. Владимир Георгиев.................................................... 154

4. Изводи ................................................................................ 164

 

ІІ. Иновации в граматическата система

на съвременния български език

(В съпоставка с новогръцкия език).......................................... 169

1. Увод..................................................................................... 169

2. Преходът от синтетизъм към аналитизъм

в именната система................................................................. 171

3. Звателните форми................................................................ 178

4. Преходът от синтетизъм към аналитизъм

в системата на местоименията................................................. 184

5. Граматическата категория число.......................................... 185

6. Граматическата категория род............................................. 186

7. Изводи................................................................................. 205

 

Заключение............................................................................. 209

Библиография.......................................................................... 217

 

Болгарский язык как балканский язык (Резюме)………………. 231

Bulgarian as a Balkan Language (Abstract) ………………………. 233