Метафизика, отнология, модели. Сборник с онтологични изследвания, посветени на 65-годишнината на доц. Сашо Марков
Сборник

Автор(и): 

ISBN978-619-208-348-9
Излязла от печат:  3.5.2023 г.
Брой страници:  112
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Основни публикации на Сашо Марков ..............................................7
Предговор................................................................................9
Валентин Канавров:
Критическа метафизика и критически онтологии.................................13
Георги Донев:
Свободата като спекулативно мислене и трансценденция....................25
Стоян Бъчваров:
Онтологическото моделиране като основен метод
във философията.................................................................33
Иван Камбуров:
Изборът на философа..............................................................37
Христо Христов:
Поет и виртуоз на философския текст....................................................47
Вихрен Бузов:
Онтологиката като теоретично предизвикателство...............................55
Валентин Аспарухов:
За „скромния аналитик“ и „славата на синтеза“....................................61
Коста Бенчев:
Върху логическите константи от гледище
на семи-реализма...........................................................................69
Димитър Цацов:
Основополагащ дебат в българската философска
история през 60-те години на ХХ в.........................................................83
Анна Иванова:
Онтологични проекции на самосъзнанието...........................................93
Иво Стамболийски:
Онтология на глобалистките идеологии.................................................103
Справки за авторите......................................................................111