Българска възрожденска литература. Въведение
Учебник / Учебно помагало

Автор(и):  Елена Налбантова

ISBN978-619-208-321-2
Излязла от печат:  16.5.2023 г.
Брой страници:  212
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Първа част. Общи въпроси

Терминологични уточнения.............................................................. 7

Същност на епохата

на Българското възраждане........................................................... 11

Към Българска възрожденска литература..................................... 15

Характерни теми............................................................................. 16

Родове и жанрове............................................................................ 18

История на проучването.................................................................. 19

Литературната критика през Възраждането................................. 19

Науката за Възрожденската литература........................................ 22

Причини за забавянето на прехода

от средновековие към възраждане

по българските земи......................................................................... 25

Между европейския контекст

и своята мяра..................................................................................... 29

Сходства и отлики от Западноевропейския

ренесанс........................................................................................... 29

Сходства и отлики от Западноевропейското

просвещение.................................................................................... 30

Типология на литературните влияния............................................ 32

Вътрешна периодизация.................................................................. 36

Дългият преход към нова книжнина

през xvi – първите десетилетия на xviii век................................. 38

Софийска книжовна школа........................................................ 39

Българската католическа книжнина

от xvii – xviii в............................................................................ 40

Дамаскини и сборници със смесено съдържание...................... 43

Летописни разкази и бележки................................................... 44

Първи период. Историографски..................................................... 44

Втори период. Просвещенски......................................................... 49

Трети период. От романтизъм към реализъм................................ 57

Българска възрожденска журналистика....................................... 58

 

Втора част. Будители

Паисий хилендарски

и „история славянобългарска“........................................................ 65

Личността на Паисий...................................................................... 65

Композиция на „История славянобългарска“................................. 67

Извори.............................................................................................. 71

Преписи и разпространение........................................................... 73

Софроний врачански – жизнен

и творчески път................................................................................. 76

Петър берон и неговият „Буквар

с различни поучения“....................................................................... 88

Ролята на Васил Априлов за изграждането

на новобългарската култура............................................................ 96

Неофит Бозвели като политик и книжовник............................. 104

 

Трета част. Поети

Етапи в създаването

на новобългарската поезия........................................................... 111

Найден Геров пръв новобългарски поет..................................... 117

Добри Чинтулов и началото

на българската гражданска лирика.............................................. 120

Георги Раковски като политик и книжовник............................. 123

Петко Славейков и възрожденската литература....................... 131

Константин Миладинов и възрожденската

словесност........................................................................................ 142

Григор Пърличев между златния

и трънения венец............................................................................. 149

Никола Козлев между фолклора

и литературата................................................................................... 154

Христо Ботев и вечността.............................................................. 157

Харалан Ангелов, или гласът

на изгубените илюзии................................................................... 163

 

Четвърта част. Разказвачи

Етапи в развитието на възрожденската

белетристика..................................................................................... 169

Васил Друмев, или за началото...................................................... 173

Любен Каравелов – литературният

законодател...................................................................................... 181

Илия Блъсков и домашната традиция......................................... 188

 

Пета част. Възрожденска драматургия

Етапи в откриването

на драматургичния жанр................................................................. 193

Срещата с цивилизацията

като народопознание..................................................................... 195

„Иванку, убиецът на Асеня i“ –

различната пиеса............................................................................ 200

 

Именник............................................................................................ 205