Иисус и книжниците. История и памет, критика на академичния дискурс
Монография

Автор(и):  Павлин Събев

ISBN978-619-208-349-6
Излязла от печат:  22.5.2023 г.
Брой страници:  232
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Предговор към второто
преработено и допълнено издание.................................................7
Lectori benevolo salutem...........................................................................13
Глава първа
Търсенията на „историческия Исус“....................................................27
Глава втора
Християнските извори: класификация, методология,
историческа релевантност........................................................................63
Глава трета
Устните предания и паметта за Иисус.................................................127
Глава четвърта
Историята като памет: архитектоника на спомена.....................155
Глава пета
Историята като текст: архитектоника на традицията..............183
Заключене.........................................................................................................213
Библиография................................................................................................219