Приобщаващата сила на социално-емоционалните компетентности в начален етап на образование
Монография

Автор(и):  Александър Кръстев

ISBN978-619-208-355-7
Излязла от печат:  25.5.2023 г.
Брой страници:  164
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Въведение..............................................................................7
ПЪРВА ГЛАВА.
Социално-емоционално учене.....................................11
1.1. История
на социално-емоционалното учене................................11
1.2. Емоционална интелигентност..................................13
1.3. Хауърд Гарднър и идеята
за множество интелигентности.......................................16
1.4. Даниел Голман и емоционалната
интелигентност....................................................................18
1.5. Емоционалната интелигентност
и преподаването..................................................................22
1.6. Приобщаваща интелигентност................................26
ВТОРА ГЛАВА.
Образование, основано на компетентности............37
2.1. Компетентности в образованието............................37
2.2. Социално емоционални
компетентности...................................................................42
2.3. Огледалните неврони
и социално-емоционалните компетентности..............48
2.4. Семейството
и социално-емоционалните компетентности..............51
2.5. Социално-емоционални компетентности
в предучилищна възраст...................................................54
2.6. Социално-емоционални компетентности
в училище..............................................................................58
2.7. Социално-емоционални компетентности
и емпатия..............................................................................61
2.8. Приобщаващо образование
и социално-емоционалните компетентности..............64
2.9. Функционалните възможностите
за оценка на социално-емоционални
компетентности...................................................................69
2.10. Социално-емоционални компетентности
при ученици със специални образователни
потребности..........................................................................71
2.11. Интеркултурно образование
и социално-емоционални компетентности.................74
2.12. Социално-емоционални компетентности
и превенцията на насилието и тормоза
в начален етап......................................................................77
2.13. Възстановяването на ценността като метод
за развитие на социално-емоционалните
компетентности...................................................................81
2.14. Личността на учителя
и социално-емоционалните компетентности
на учениците........................................................................84
2.15. Социално-емоционалните компетентности
в електронната образователна среда..............................87
ТРЕТА ГЛАВА.
Цялостен училищен подход за развиване
на социално – емоционални компетентности
в начален етап на образование.....................................99
3.1. Ползи от прилагането на програми
за социално-емоционални компетентности
в класната стая.....................................................................105
3.2. Програма за развитие на социално-емоционални
компетентности в класната стая......................................110
3.3. Резултати от програмата............................................142
Заключение...........................................................................161