Босна и Украйна. Локални войни и замразени конфликти в края на XX в. и началото на XXI в.
Монография

Автор(и):  Филип Узунов

ISBN978-619-208-357-1
Излязла от печат:  11.7.2023 г.
Брой страници:  228
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Пролог.................................................................................7
Първа глава
Замразеният конфликт –
уточняване на понятието.................................................11
Втора глава
Теории и доктрини за локалните войни.......................21
1. Американски възгледи и подходи.............................21
2. Съветско-руски възгледи и подходи.........................39
Трета глава
Военнополитически кризи..............................................49
1. Понятие за военнополитическа криза......................49
2. Типове военнополитически кризи............................53
3. Кризисен механизъм..................................................57
4. Кризисни стадии........................................................63
5. Психология на кризисното решение........................66
6. Кризи и гражданско-военни отношения..................70
Четвърта глава
Етноконфесионалната война
в Босна и Херцеговина 1992–1995..................................77
1. Етническият конфликт...............................................77
2. Лидери, стратегия, въоръжени сили.........................81
3. Дипломация и мироопазване....................................124
Пета глава
Украинската криза 2014..................................................143
1. Историческата прелюдия. Кравчук и Кучма............143
2. Историческата прелюдия. Путин..............................149
3. Украинските оранжисти............................................159
4. „Кримската пролет“
и рейдът на Игор Стрелков............................................169
5. Сепаратиският бунт в Донбас...................................187
Заключение.........................................................................199
Приложения/ Карти..........................................................203
Библиография....................................................................221