Титли и рангова йерархия във Византия през IX–XI век
Монография

Автор(и):  Николай Кънев

ISBN978-619-208-347-2
Излязла от печат:  1.9.2023 г.
Брой страници:  652
Цена:  50 лв.

Съдържание:

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР ............................................................................................. 9

 

УВОД ....................................................................................................... 13 

 

ГЛАВА I: ВИЗАНТИЙСКИЯТ ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ

ОТ IX–XI В. И МЯСТОТО НА ПОЧЕТНИТЕ РАНГОВИ ТИТЛИ

В НЕГО .................................................................................................... 25

1.1. Общ вид на системата на византийската рангова йерархия

през IX–XI в. Видове йерархии във Византия – църковна

и светска йерархия, йерархия на титлите и йерархия на длъжностите.

Йерархичната концепция за „семейството на владетелите“ ................. 25

1.2. Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния

византийски йерархичен модел от IX–XI в. ......................................... 43

1.3. Византийската система на рангово предимство в епохата

на тактиконите и ролята и мястото на йерархията на титлите в нея.

Същност и значение на титулните достойнства във Византия ............. 48

1.4. Разграничение и взаимообвързаност между йерархията

на „брадатите“ и йерархията на евнусите ............................................ 66

1.5. Еволюция на византийската титулна йерархия през IX–XI в.

Поява на нови титулни достойнства ................................................. ...82

1.6. Реформиране на йерархията при Алексий I Комнин

и създаване на нов йерархичен модел на империята

при династията на Комнините – край на класическата система

на рангово предимство на средновизантийския период ....................... 91

 

ГЛАВА II: ВИСШИ ПОЧЕТНИ ТИТЛИ ВЪВ ВИЗАНТИЯ

ПРЕЗ IX–XI в. ....................................................................................... 101

2.1. Кесар ........................................................................................ .....101

2.2. Протоновелисим и новелисим ..................................................... 115

2.3. Протокуропалат и куропалат ....................................................... 124

2.4. Патрикия-зости ........................................................................... 148

 

ГЛАВА III: ПЪРВОРАЗРЕДНИ ПОЧЕТНИ ТИТЛИ

ВЪВ ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ IX-XI в. .......................................................... 167

3.1. Протопроедър и проедър ............................................................. 167

3.2. Магистър ..................................................................................... 193

3.3. Протовестарх и вестарх ............................................................... 209

3.4. Протовест и вест .......................................................................... 215

3.5 Протоантипат и антипат ............................................................... 226

3.6 Патрикий ...................................................................................... 249

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................... 281

 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................... 285

Приложение 1. Кесари през IX–XI в., засвидетелствани

по сфрагистични данни....................................................................... 286

Приложение 2. Списък на протоновелисимите и новелисимите

през периода IX–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни...... 294

Приложение 3. Списък на протокуропалатите и куропалатите

през периода IX–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни...... 304

Приложение 4. Куропалати извън Византия през IX–XI в................. 321

Приложение 5. Патрикии-зости, засвидетелствани

по сфрагистични данни....................................................................... 330

Приложение 6. Списък на протопроедрите и на проедрите

през X–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни..................... 337

Приложение 7. Списък на магистрите през IX–XI в.,

засвидетелствани по сфрагистични данни.......................................... 379

Приложение 8. Списък на протовестарсите и вестарсите

през X–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни..................... 415

Приложение 9. Списък на протовестите и вестите през X–XI в.,

засвидетелствани по сфрагистични данни.......................................... 443

Приложение 10. Списък на протоантипатите и антипатите

през периода IX–XI в., засвидетелствани по сфрагистични данни...... 471

Приложение 11. Списък на патрикиите през периода IX–XI в.,

засвидетелствани по сфрагистични данни.......................................... 508

 

БИБЛИОГРАФИЯ ............................................................................... 606

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА ....................................................... 631

 

SUMMARY ............................................................................................ 633