Исторически кръгозори. История, промяна, общество XIX-XX век
Поредица

Автор(и): 

ISSN2738-747X
Излязла от печат:  6.10.2023 г.
Брой страници:  345
Цена:  12 лв.

Съдържание:

Валентин Спиридонов
Преподаването и изследването на новата и съвременната
световна история във Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ – история, успехи,
перспективи.
Valentin Spiridonov
Teaching and Researching the Modern and Contemporary
World History at “St. Cyril and St. Methodius” University
of Veliko Tarnovo – History, Achievements, Perspectives.......11
Симеон Симеонов
Европа след Виенския конгрес: революциите на
легитимизма
Simeon Simeonov
Europe after the Congress of Vienna – the Revolutions
of Legitimism...........................................................................51
Валентин Спиридонов
Революцията от 1848 – 1849 г. в Германия
Valentin Spiridonov
The Revolution of 1848 – 1849 in Germany.......................71
Габриела Мотои
Как са се развили съвременните общества? Теоретичен
подход на социалния еволюционизъм – от Х. Спенсър
до Т. Парсънс и Г. Ленски
Gabriela Motoi
How did Modern Societies Develop? A Theoretical Approach
of the Social Evolutionism – from H. Spencer to T. Parsons
and G. Lenski..........................................................................108
Силвия Александрова
В търсене на собствен модел на развитие – революции
и промени в Китай през първата половина на ХХ век
Silviya Aleksandrova
In Search of a Development Model of China’s Own –
Revolutions and Changes in China during the First Half
of the 20th century...................................................................122
Андрей Можайски
М. С. Куторга и В. С. Печерин: жизненые стратегии
российских классицистов XIX века
Andrej Mozhajsky
M. S. Kutorga and V. S. Pecherin: Life Strategies
of Russian Classicists of the 19th Century..............................152
Татяна Астарджиева
Опити за „обрусение“ във Великото финландско княжество
Tatyiana Astardjieva
Attempts at Russification in the Grand Duchy of Finland......181
Елица Ненова
Установяване и развитие на съветско-японските
отношения през 20-те години на ХХ век
Elitsa Nenova
Establishment and Development of the Soviet-Japanese
Relations in the 1920s.............................................................201
Еуджен Габор
Социализъм отвъд и през Желязната завеса. Румъния и
Гърция (1945 – 1967)
Eugen Gabor
Socialism Beyond and Across the Iron Curtain. Romania
and Greece (1945 – 1967)......................................................222
Йордан Йорданов
Англо-френското колониално съперничество в Северна
Америка – сравнителен анализ
Yordan Yordanov
Anglo-French Colonial Rivalry in North America –
Comparative Analysis.............................................................241
Мартина Семова
Движението за избирателни права на жените
във Великобритания и Първата световна война
(1914 – 1918)
Martina Semova
Suffrage Movement in Britain and the First World War
(1914 – 1918)..........................................................................262
Дончо Иванов
Посоки на развитие на спекулативното масонство
в Европа през XIX век
Doncho Ivanov
Directions of Development of Speculative Masonry in Europe
in the 19th century...................................................................283
Слави Димитров
Бургаското пристанище като фактор за медийна
геополитическа пропаганда
Slavi Dimitrov
Port of Burgas as a Factor for Geopolitical Media
Propaganda.............................................................................307
Светла Глушкова
Орас Себастияни – войник и дипломат, в служба на
Франция и Наполеон през 1801 година
Svetla Glushkova. Horace Sébastiani: a Soldier and Diplomat
Who Served France and the Balkans in 1801....................318