Икономически, политически и управленски аспекти на сигурността. Материали от Международна научна конференция 18-19.11.2022 г.
Поредица

Автор(и): 

ISSN2738-8689
Излязла от печат:  9.10.2023 г.
Брой страници:  240
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Бузов, В. Светът в новата война на цивилизациите............................11
I. Военни и политически аспекти на сигурността
Nešković, S. Engagement of NATO
and Partnership for Peace
with Constellations to Russian Federation................................................15
Duljević, B. Policy of Republic of Turkey
in the Caucasus and Relations with Azerbaijan........................................47
Бузов, В. Краят на Европейския проект...............................................89
Kolev, D., Tolvaišisр L. “Great Reset”: Conspiracy Theory
or Conspiration of Theories......................................................................95
Тодуа, З. Российско-украинский вооруженный конфликт:
причины и варианты развития...............................................................109
Солаков, Т. Екстремизъм – същност и понятие..................................119
Джилянов, И. Парламентарни избори и политическа
нестабилност в Република Македория (1990–2002 г.).........................127
Солаков, Т. Религиозен екстремизъм – понятие,
цели и задачи...........................................................................................135
II. Икономически аспекти на сигурността: енергийната сигурност
Иванова, Р. Развитието на ядрената енергетика
в Турция – предизвикателства и перспективи......................................143
Тодорова, Г. Енергетиката на България – важен елемент
на критичната инфраструктура на България........................................153
Темников, Р. Вклад Азербайджана в энергетическую
безопасность Евросоюза как фактор,
влияющий на экономику........................................................................157
III. Управленски аспекти на сигурността
Milanov, А. Holistic Transformation
of the Global Economy and Labours Relations........................................173
Митевска, М., Дудолаки, Е. Необходимостта
от стратегически мениджмънт в сферата
на здравеопазването в криза Covid-19...................................................179
Цанов, И. Човешката сигурност: същност и особености...................189
Стоянова-Енчева, О. Феминизмът: възникване
и актуално състояние в българското общество....................................197
Илчева, М. Рискове и предизвикателства
пред социалната сигурност в България
в условията на глобална криза...............................................................207
Мехмед, Н. Професионалното обучение на човешките ресурси
в съвременните динамични условия.....................................................215
Чюбатарова-Николова, С. Сигурността на ползвателите
на железопътен транспорт като част от социалната
и икономическата сигурност в ЕС.........................................................229
За авторите в този сборник................................................................235