Образователна и културна политика на правителството на Георги Кьосеиванов (23 ноември 1935 – 15 февруари 1940 г.)
Монография

Автор(и): 

ISBN978-619-208-379-3
Излязла от печат:  12.10.2023 г.
Брой страници:  224
Цена:  12 лв.

Съдържание:

Съдържание

 

Предговор.................................................................................................. 7

 

Първа глава.

Културно-просветни идеи, образователна и културна

политика на правителството на Георги Кьосеиванов............ 11

 

1. Основни насоки в развитието на българското

образование в периода 1931–1935 г.................................................... 11

1. 2.  Културно-просветни възгледи и образователна

политика на управляващите субекти............................................. 26

1. 2. 1. Културно-просветни възгледи

на цар Борис III...................................................................................... 28

1. 2. 2. Културно-просветни възгледи

и образователна политика на Михаил Йовов.......................... 33

1. 2. 3. Културно-образователни възгледи и просветна

политика на проф. Димитър Мишайков.................................... 39

1. 2. 4. Културно-просветни възгледи и образователна

политика на д-р Николай Николаев............................................ 48

1. 2. 5. Професор Георги Манев – жизнен път

и просветна политика......................................................................... 56

1. 2. 6. Професор Богдан Филов – културно-просветни

възгледи и образователна политика............................................ 63

1. 3. Културна политика на българската държава

(1935–1940 г.)............................................................................................. 70

 

Втора глава.

Развитие на образованието в България

в периода 1935–1940 г............................................................................. 85

 

1. Развитие на образователната система........................................... 85

1. 1. Управление и финансиране

на образованието.................................................................................. 85

1. 2. Съдържание на образованието............................................. 89

1. 3. Организация на училищния живот.................................... 93

1. 4. Педагогическа подготовка и професионално

развитие на учителите........................................................................ 98

2. Структура на образователната система...................................... 104

2. 1. Предучилищно образование................................................ 104

2. 2. Начално образование.............................................................. 105

2. 3. Прогимназиално образование............................................ 106

2. 4. Средно общо образование.................................................... 108

2. 5. Училища за деца

със специални образователни потребности........................... 109

2. 6. Полувисше и висше образование...................................... 112

2. 7. Частно образование................................................................. 118

 

Трета глава.

Теории, концепции и идеи за възпитание,

образование и обучение.................................................... 123

 

1. Теории за възпитание и социализация

на личността................................................................................................ 125

1. 3. Идеи за държавно-гражданско възпитание.................. 125

1. 2. Теории за национално (народностно)

възпитание............................................................................................ 134

1. 3. Концепции за религиозно

и нравствено възпитание................................................................ 143

1. 4. Идеи за здравно и физическо възпитание..................... 157

1. 5. Възпитание на децата със специални

образователни потребности и девиантно поведение......... 162

2. Българската дидактика в периода 1935–1940 г. ..................... 174

 

Заключение........................................................................................ 207

БЕЛЕЖКИ................................................................................................... 210

ЛИТЕРАТУРА              216