Психология на асоциалното поведение на девойки
Монография

Автор(и):  Доротея Дунева

ISBN978-619-208-332-8
Излязла от печат:  13.11.2023 г.
Брой страници:  222
Цена:  15 лв.

Съдържание:


Предговор
Проф. д-р Минко Хаджийски....................................................................9
Въведение.....................................................................................................11

ГЛАВА ПЪРВА. Преглед на теоретичните концепции за
асоциалното поведение.........................................................................15
1.1.Теоретични позиции за отклоняващо се поведение............15
1.1.1 Научни подходи в обясненията на отклоненията
в поведението...................................................................................16
1.1.2. Анализ на биологичната компонента в генезиса
на отклоняващото се поведение..................................................18
1.1.3. Анализ на психологичната компонента в генезиса
на отклоняващото се поведение..................................................21
1.1.4. Анализ на психоаналитичната перспектива
към разбирането за отклоняващо се поведение.....................22
1.1.5 Анализ на социалната компонента в генезиса
на отклоняващо се поведение......................................................24
1.2. Дефинитивни параметри на социалните теории
за отклоняващо се поведение...........................................................30

ГЛАВА ВТОРА. Динамика във формирането и генезиса
на асоциалното поведение
2.1.Фактори за възникване, развитие и реализиране
на асоциално поведение.....................................................................33
2.1.1 Особености на юношеството като възрастов период
и възникване на асоциално поведение......................................33
2.1.2. Роля на личностните диспозиции в детерминирането
на асоциалното поведение............................................................41
2.1.3. Влияние на семейните отношения върху проявите
на асоциалност................................................................................53
2.1.4. Роля на групата на връстниците при формиране
на асоциалния статус в периода на юношеството..................67
2.1.5.Характеристика на училищната среда като
рисков фактор за асоциално поведение....................................75
2.1.6.Динамика на агресивните прояви в юношеска
възраст в контекста на асоциалното поведение.....................78
2.1.7. Домашно насилие и малтретиране в семейството
като рисков фактор за асоциално поведение...........................87
2.1.8. Проблеми на социалната адаптация в
юношеска възраст и развитие на асоциално
поведение..........................................................................................93
ГЛАВА ТРЕТА. Изследване влиянието на личностните
и социалнопсихологическите фактори върху възникването
и развитието на асоциалното поведение на девойки...................99
3.1. Организация на изследването..................................................99
3.1.1 Постановка и теоретико-приложни основания
на изследването...............................................................................99
3.1.2. Методика на емпиричното изследване........................102
3.2. Анализ на резултатите от емпиричното
изследване..........................................................................................103
3.2.1 Анализ на статистически значимите разлики
между изследваните групи........................................................141
3.2.2 Анализ на разликите на резултатите за родителска
връзка между изследваните групи..........................................148
3.3. Качествен анализ на резултатите от емпиричното
изследване в доказване на издигнатите хипотези,
профилиращи асоциалната личностна диспозиция .............152
3.4. Изводи за корекционно влияние..........................................185
Заключение...............................................................................................188
Приложения.............................................................................................190
Литература............................................................................................210