Обучение във виртуална реалност с пълно потапяне
Монография

Автор(и):  Емилиян Петков

ISBN978-619-208-399-1
Излязла от печат:  11.3.2024 г.
Брой страници:  148
Цена:  20 лв.

Съдържание:

Съкращения...........................................................................7
Въведение................................................................................9

Част I. Триизмерни компютърни визуализации...........15
1.1. Същност на триизмерната компютърна
визуализация.....................................................................15
1.2. Човешкото зрение......................................................25
1.3. Камерите в 3D приложенията..................................26
1.4. Получаване на стереоскопични изображения........28
1.5. Техника на конвергенция..........................................28
1.6. Паралелна техника....................................................31

Част II. Виртуална реалност с пълно потапяне............37
2.1. Същност на виртуалната реалност с пълно
потапяне............................................................................37
2.2. Класификация на устройствата за ВРПП................42
2.3. Шлемове за ВРПП, достъпни на пазара..................45
2.4. Специализирани устройства за ВРПП....................51
2.5. Приложения на ВРПП...............................................54
2.6. Очаквания към ВРПП за обучение..........................61

Част III. Анализ на системи за обучение с ВРПП.........65
3.1. Анализ на съществуващи СОВРПП........................65
3.2. Методи на обучение във ВРПП................................72
3.3. Приложения за обучение във ВРПП........................78
3.4. Предимства на ВРПП обучението...........................82
3.5. Технически изисквания към СОВРПП....................83
3.6. Необходимост от 3D моделиране............................85

Част IV. Съвременни технологии за разработка
на СОВРПП...........................................................................87
4.1. Софтуерни инструменти за триизмерно моделиране
на виртуални пространства..............................................88
4.2. Процес на създаване на 3D модели за ВР................98
4.3. Среди за разработка на приложения за ВРПП........99
4.4. Софтуерни модули, подпомагащи създаването
на механики, в средите за разработка на приложения
с ВРПП.............................................................................109

Част V. Практическа разработка на СОВРПП
за обучение на оперативен персонал
в нефтопреработвателно предприятие...........................115
5.1. Дефиниране на проблема........................................115
5.2. Специфика на оборудването...................................116
5.3. Изисквания към системата......................................118
5.4. Определяне на основната цел на разработката.....120
5.5. Основни задачи.........................................................120
5.6. Етапи в разработването...........................................121
5.7. Избор на конкретни технологии за виртуална
реалност и среда за разработка......................................121
5.8. Модел на СОВРПП..................................................122
5.9. Подход на обучение и изпитване в системата.......131
5.10. Резултати.................................................................133

Заключение..........................................................................135

Участия на автора в научни разработки и публикации
по темата на монографията.............................................137

Използвана литература.....................................................139