De Jure 2/2023 (27)
Списание

Автор(и): 

ISSN1314-2593
Излязла от печат:  11.3.2024 г.
Брой страници:  420
Цена:  20 лв.

Съдържание:

СТАТИИ 

Райна Николова. 
Административноправна защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Eвропейския съюз ..................................................................... 213
Евелина Димитрова. 
Статут и правомощия на Сметната палата ....................................... 218 
Йордан Баланов. 
Прекратяване на членство в управителен съвет на сдружение ............. 226 
Диана Димитрова. 
Въвеждане на задължителна съдебна медиация в България и добри европейски практики ................................................................................................... 234 
Любомир Кючуков. 
За възможността да се наложи имуществена санкция за нарушение на правилата на лоялната конкуренция на икономическия правоприемник на нарушителя ............................................................................................................................ 249 

ДИСКУСИИ 

Бисер Троянов. 
Последна ли е третата касация по наказателни дела? (По въпросите за незаконния съдебен състав и забраната по чл. 354, ал. 5 от НПК за връщане на делото) ................................................................... 257 
Кирил Горанов. 
Задържането от полицейски органи при неизпълнение на заповеди за защита по Закона за защита от домашното насилие ....................................... 27 
Ивелина Велчева. 
Критичен анализ на промените в законодателството по прилагане на някои устройствени планове ................................................. 283
Калина Романова. 
За някои положения относно достъпа до информация по време на предизборната кампания ................................................. 292 

ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО 

Даяна Килова. 
Правна рамка на ограничителните мерки на Европейския съюз и налагането им в отговор на действията на Руската Федерация ......................................... 299 

ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО 

Нели Радева. 
Престъпленията против личността според обичайното право на балканските народи .............................................................................................................. 308 
Иван Джелепов. 
Историческо развитие на оспорването на административните актове по административен ред в контекста на зараждащото се административно правосъдие ................................................................................................... 315 
Аделина Демирева. 
Развитие на българското морско право, морската администрация и услугите, предоставяни в българските пристанища (1879–1944 г.) ................................... 325

МЛАДИ АВТОРИ 

Йоана Мирчева. 
Даването на повод за завеждане на делото в хипотеза на чл. 78, ал. 2 ГПК при предявен иск за възстановяване на запазена част от наследство ........................................................................... 331 
Радослав Димитров. 
За правото на адвокатска защита като основно, сложно и комплексно субективно право .................................................................................. 343 
Александър Костов. 
Балансът на правомощия между законодателна и изпълнителна власт в сферата на висшето образование ................................... 354 
Атанас Маринов. 
Убийство, извършено от длъжностно лице, представител на обществеността или полицейски орган при, или по повод изпълнение на службата, или функцията им (чл. 116, ал. 1, т. 2 НК) ......................................................... 360 
Милена Зетова. 
Възобновяване на административнонаказателното производство .......... 367 
Десислава Христова. 
Конституционния статус на служебното правителство .................. 374
Мария Данаилова. 
Отрицателният установителен иск по АПК ......................................... 381 
Весела Колева. 
Принципът на служебното начало при прилагането на принудителни административни мерки от Инспекцията по труда ......... 392 

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ 

Аниса Гиу. 
Правна уредба на имунитета на магистратите в Република България ............ 402 
Arnaldo Bicoku. 
Участие на гражданите в местното управление в Албания ..................... 407

За авторите ............................................................................................................................. 414 
Етични правила на списание „DE JURE“ ........................................ 419