Образованието: класичност и модерност
Сборник

Автор(и): 

ISSN2815-5475
Излязла от печат:  1.4.2024 г.
Брой страници:  348
Цена:  25 лв.

Съдържание:


Пленарни доклади

Маринела Михова Акценти в професионалната компетентност

на учителя в контекста на идеята за версиите (1.0, 2.0, …) ................... 13

 

Igor Petrović. Issues in Implementing the Personalized

Learning Model........................................................................................... 22

 

Доклади

Розалия Йорд. Кузманова-Карталова. Границите

и семейството – социалнопедагогически анализ................................... 31

 

Ankica Simona Kovačević. The Importance of Social Skills

of Educators in Working with Children with Developmental Disabilities.... 39

 

Пенка Цонева. Възникване на читалищното образование

по българските земи................................................................................. 44

 

Slađana Anđelković, Zorica Prnjat. Education

for Sustainable Development: The Head, Heart and Hands Model

in Educational Tourism............................................................................... 51

 

Гергана Дянкова, Даниела Тасевска. Педагогическа рефлексия

за интеграция и недискриминация на деца мигранти

в предучилищното образование............................................................. 57

 

Miloš Nasković. Fine Arts and Their Importance for

he Development of Educational Competences in

the Modern Upbringing and Education of Preschool Children.................. 64

 

Светлана Ангелова. Образование за устойчиво развитие

в началното училище: нормативно осигуряване................................... 71

 

Светлана Ангелова. Възприятията на студенти педагози

за качество на курс в условия на смесено обучение: върху

примера на „методика на обучението по човек – общество

и човек – природа в началното училище“.............................................. 79

 

Zorica Savković. The Role of the Preschool Teacher

in Working with Children Who Need Additional Learning Support........ 98

 

Йосиф Нунев. Добри практики в областта на образователната

интеграция и приобщаването................................................................. 103

 

Емил Бузов. Технологичната образователна среда по конструиране,

технологии и предприемачество в детската градина

и в началното училище – „скритият“ учител в преподаването........... 110

 

Красимира Петрова. Ефективно взаимодействие

в детската група чрез физическото възпитание..................................... 118

 

Дияна Димитрова. Професионално-педагогическата подготовка

на студентите – бъдещи начални учители.............................................. 123

 

Боряна Здравкова. За традиционните и новите роли на учителя

в днешната образователна среда............................................................. 130

 

Росица Пенкова. Иновативни форми за дигитално представяне

творчеството на писатели за деца в обучението по български език

и литература на студенти, бъдещи учители.......................................... 138

 

Петя Марчева-Йошовска. Специалното образование

във Финландия........................................................................................... 146

 

Тодорка Малчева. Теоретичният модул „Български жътварски

песни“ през погледа на фолклориста..................................................... 150

 

Виктория Ковчазова. Прилагане на изразните средства

на музиката в театрално-игровите форми

в предучилищна възраст.......................................................................... 157

 

Валентина Чилева. Съвременни тенденции в модернизирането

на математическото обучение на ученици в 1–4 клас........................... 165

 

Анна Целова. Професията „социален асистент“

в България и Австрия............................................................................... 172

 

Емил Спасов, Лъчезар Лазаров. Религиозно-нравственото

обучение в българското училище – историко-педагогически

и съвременни аспекти............................................................................... 181

 

Мариан Ангелов. Интегриране на софтуерни възможности

за подпомагане музикалнообразователния процес

на студенти – бъдещи учители................................................................ 197

 

Мила Гълъбова-Маринова. Актуализиране на речевото

и литературно-образователно общуване в прехода

към начално училище.............................................................................. 207

 

Христина Гергова. Изграждане на педагогическа компетентност

у бъдещите начални учители за формиране и усъвършенстване

на четивна компетентност чрез обучението по литература

в начален етап на основната образователна степен............................... 218

 

Берджухи Йорданова. Перспективи пред съвременното

здравно образование и възпитание в България..................................... 225

 

Георги Терзиев. Концептуалните творчески стратегии –

педагогически проекции.......................................................................... 232

 

Ирена Димова-Генчева. Традицията на цитирането......................... 237

 

Димитър Баев. Иновациите в училище – инициативи

за качествено образование....................................................................... 243

 

Петко Г. Петков. Психологически измерения на ефективното

педагогическо общуване.......................................................................... 250

 

Петко Д. Петков. Предизвикателствата пред

деинституционализацията за деца в България през фокуса

на качествено изследване

в област Враца........................................................................................... 264

 

Вяра Гунева. Велики четвъртък – мултидисциплинарен урок

по английски език и изобразително изкуство....................................... 275

 

Елена Петрова. Използване на дигиталните технологии

при решаване на текстови задачи в четвърти клас................................ 283

 

Мария Илиева-Дунчева. Информационните технологии

и съвременният учител по английски език – стратегии

за усвояването на лексиката в чуждоезковото обучение....................... 288

 

Габриела Валентинова-Методиева. Проучване нагласите

на родителите относно приложение на модел за оптимизиране

на житейско-педагогическата им култура “стъпка по стъпка“........... 298

 

Лариса Грунчева. Ползите от игрите с пръсти в обучението

по английски език (като чужд) в детската градина............................... 306

 

Кремена Ангелова. Предизвикателства и възможности

пред съвременните студенти за участие в мобилност

по програма Eразъм+ (представяне на резултатите

от проучване нагласите на студенти)...................................................... 322

 

Ина Иванова. Художествените направления графити

и стрийтарт приложени в педагогическия

и арттерапевтичния процес..................................................................... 332

 

Татяна Трифонова, Даниела Антонова. Приобщаване на деца

с деструктивно поведение........................................................................ 340

 

Вероника Дичева, Десислава Мишева. Свободната игра –

приятелства и толерантност.................................................................... 344