Ефектите на дигиталната трансформация върху счетоводната професия – счетоводни роли и умения
Монография

Автор(и):  Мария Павлова, Райна Петрова

ISBN978-619-208-408-8
Излязла от печат:  26.3.2024 г.
Брой страници:  280
Цена:  15 лв.

Съдържание:

Абревиатури.................8
Въведение................9

Глава първа
Влиянието на Индустрия 4.0 върху пазара 
на труда и заетостта в сферата 
на финансово-счетоводната дейност................13

1. Индустрия 4.0 и пазарът на труда................13
2. Влияние на дигиталната трансформация 
върху пазара на труда в глобален мащаб................22
3. Влияние на дигиталната трансформация 
върху счетоводната професия................42
4. Настъпващите промени в счетоводната 
дейност и счетоводната професия 
под въздействието на технологиите................55
4.1. Сфери на внедряване на дигитализацията 
в счетоводната дейност ................59
4.2. Проучване на практиката 
по отношение на внедряването 
на технологиите в счетоводството................76

Глава втора
Роли и възможности 
за бъдещи счетоводни кариери................103

1. Фактори, тенденции и движещи сили, 
предизвикващи промени 
в счетоводната професия................103
2. Възможности за счетоводни кариери
на професионалните счетоводители................112
3. Нови роли като стратегически 
бизнес партньор................121
4. Нови роли за изграждане 
на устойчива организация................128
4.1. Кратка характеристика 
на концепцията за устойчиво развитие................128
4.2. Относно полемиката за връзката 
„счетоводство-устойчиво развитие“................130
4.3 Ролята на счетоводството за постигане 
на ЦУР. Регулаторна рамка................135
4.4. Нови възможности 
за кариерно развитие................143
5. Нови роли по отношение 
на управлението на данни................148
6. Нови роли на управленските 
счетоводители................160

Глава трета
Новите изисквания към уменията 
в счетоводната професия................169

1. Необходимост от нови умения 
на професионалните счетоводители................169
2. Изисквания на световните 
професионални организации 
към уменията на счетоводителите................193

Глава четвърта
Етични проблеми в счетоводство, 
предизвикани от дигитализацията................211

1. Навлизане на дигиталните технологии 
в счетоводната професия – етични аспекти................211
1.1. Етично вземане на решения 
в счетоводството – дилеми и решения................211
1.2. Реални и потенциални проблеми
в счетоводството, породени 
от дигиталните технологии................215
2. Етични предизвикателства при използване 
на счетоводни системи, базирани 
на изкуствен интелект................225
3. Ролята на световните професионални 
организации по счетоводство за справяне 
с етичните проблеми, предизвикани 
от дигиталните технологии................247
4. Етичните нагласи в счетоводната практика................260

Заключение................265
Библиография................271