Етапност при овладяване на орнаментиката в обучението по народно пеене
Монография

Автор(и):  Ана Ганева

ISBN978-619-208-409-7
Излязла от печат:  22.5.2024 г.
Брой страници:  160
Цена:  20 лв.

Съдържание:

 УВОД......................................................................................................... 9

 

Глава първа. ОРНАМЕНТИКАТА В БЪЛГАРСКИЯ ПЕСЕНЕН ФОЛКЛОР И В СЪВРЕМЕННОТО НАРОДНО ПЕЕНЕ................................................................................. 13

1.  Орнаментиката на българските народни песни (върху постиженията на българската фолклористика и етномузикология)............................................................................ 13

1.1.  Въведение в проблема............................................................. 13

1.2.  Някои общи естествени предпоставки от физиологичен и музикален характер.................................................................... 18

1.3.  Регионални особености на орнаментиката........................... 22

1.4.  Орнаментика и функционалност на песните....................... 24

1.5.  Орнаментика и форма............................................................. 24

1.6.  Орнаментика и метроритъм.................................................. 27

1.7.  Видове орнаменти................................................................... 28

2.  Идеята за „академично народно пеене“ – аспекти на съвременното изпълнителство и обучение.................. 32

 

Глава втора. МЕТОДИКА НА НАРОДНОТО ПЕЕНЕ (СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РАЗРАБОТКИ)............................................ 41

1.  Специфика на българското народно пеене.................................. 41

1.1.  Дишане..................................................................................... 41

1.2.  Позиция на ларинкса.............................................................. 43

1.3.  Регистри и звукообразуване................................................... 45

1.4.  Класификация на гласовете................................................... 47

2.  Определение, цели и задачи на обучението по народно пеене. Методически аспекти...............................48

2.1.  Общи методически насоки за основните принципи на ранното обучение по народно пеене....................................... 49

2.2.  Основни понятия и термини, свързани с певческия процес. Критерии за диагностика...............................50

3.  Методически аспекти на овладяване на орнаментиката – постижения и перспективи............................... 54

3.1.  Съвременната методика за усвояване на орнаментиката............................... 54

3.2.  Ниво на разработеност на проблема усвояване на орнаментиката – анализ и обобщение ...............................57

4.  Специфика на вокалното обучение (с оглед на възможността за експериментална работа в сферата на индивидуалното музикално обучение).......................................................................... 58

4.1.  Експериментът в сферата на музикално-изпълнителската дейност ...............................58

4.2.  Специфика на обучението по народно пеене извън организираната система на професионално обучение.............................................................. 60

4.3.  Изводи за възможния изследователски подход при разработване на методически проблеми, свързани с народното пеене и проблемите на орнаментиката.................. 64

 

Глава трета. МОДЕЛ ЗА ЕТАПНОСТ В УСВОЯВАНЕТО НА ОРНАМЕНТИКАТА НА ОСНОВАТА

НА КАЧЕСТВЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ................................................................................................................... 67

1.  Качествените педагогически изследвания – специфика и приложимост................................................................................... 67

2.  Подготовка и организация на качественото изследване............. 70

2.1.  Специфика на изследването................................................... 70

2.2.  Обекти на изследването......................................................... 71

2.3.  Организация и методика на изследването............................ 72

3.  Първоначални наблюдения........................................................... 73

3.1.  Усвояване на орнаментите форшлаг и мордент по възприетата методика в съществуващите разработки........................................................ 73

3.1.1.  Основни положения за овладяване на форшлаг в съществуващата методика и първоначални наблюдения, натрупани в педагогическия опит...................... 73

3.1.2.  Наблюдения върху усвояването на форшлаг в рамките на качественото изследване..................................... 77

3.1.3.  Усвояване на орнамента мордент по съществуващите методически разработки и първоначални наблюдения от педагогическата практика...... 80

3.2.  Опит за ново дефиниране на орнаментите „форшлаг“ и „мордент“ в българската народна песен................................... 82

3.3.  Методически аспекти на теоретичната постановка за спецификата на орнаментите форшлаг и мордент........................................................................ 87

3.4.  Продължение на качествения експеримент – изпробване на новите методически идеи       89

3.5.  Формулиране методически подход с фиксирана етапност за овладяване на форшлага и мордента в началното обучение по народно пеене........................................................................... 90

3.6.  Работа върху орнаментиката след овладяването на форшлаг и мордент........................................................................ 91

4.  Групето като музикалнотеоретичен и методически проблем............................................................................................... 97

4.1.  Музикалнотеоретични и методически аспекти................... 97

4.2.  Личен педагогически опит на основата на съществуващите методики......................................................... 101

4.2.1.  Проблеми при усвояването на групето......................... 102

4.2.2.  Групетото като орнаментално явление в българските народни песни...............................104

4.2.3.  Овладяване на двоен форшлаг/нахшлаг като последна крачка към групетото ...............................111

5.  Модел за етапност при усвояване на орнаментиката................ 113

 

Глава четвърта. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ „ЕТАПНОСТ В УСВОЯВАНЕТО

НА ОРНАМЕНТИКАТА“.............................................................................. 117

1.  Характеристика на педагогическия експеримент..................... 117

2.  Организация и подготовка на експеримента. Сформиране на експерименталната

и контролната група............................................................................ 119

3.  Констатиращ експеримент.......................................................... 121

4.  Обучаващ експеримент................................................................ 125

5.  Заключителна фаза на експеримента.......................................... 126

6.  Обработка и анализ на резултатите. Изводи и перспективи... 128

6.1.  Резултати по първи критерий.............................................. 129

6.2.  Резултати по втори критерий............................................... 133

6.3.  Резултати по трети критерий............................................... 134

6.4.  Резултати по четвърти критерий......................................... 136

6.5.  Статистически анализ на резултатите от експеримента........................................................................... 139

6.6.  Допълнителни аналитични наблюдения............................ 141

6.7.  Анализ на резултатите по възрастови групи...................... 145

7.  Апробация на модела в чужбина................................................ 146

 

Заключение............................................................................................ 149

Библиография........................................................................................ 152