Медиите в България – от инструментализиране към завладяване. Медийната система – от средиземноморски към "завладян либерален" модел
Монография

Автор(и):  Иво Инджов

ISBN978-619-208-384-7
Излязла от печат:  31.5.2024 г.
Брой страници:  228
Цена:  0 лв.

Съдържание:

 

 

Abstract........................................................................... 7

 

Увод

Българските медии – свободни,

но не независими......................................................... 9

 

Глава I.

Инструментализирането

на медиите при различните

медийни системи и модели..................................... 37

 

1. „Трите модела“ на отношенията

медии – политика на Халин и Манчини –

фундаментален характер,

критика и съвременни интерпретации.................... 37

2. България на картата на сравнителните

медийни изследвания за Източна Европа................ 50

3. Инструментализиране на медиите,

клиентелизъм и политически паралелизъм........... 62

 

Глава II.

Завладяването на медиите – основни сфери

и форми, влияние на дигитализацията................ 71

 

1. Теоретични и концептуални рамки

на проблема „завладени медии“................................ 71

2. „Завладеният либерален“ модел

на медиите в Латинска Америка................................ 74

3. Процесът на завладяване

на медиите в Източна Европа.

Компонентите на превземане..................................... 80

 

 

Глава III.

Медиите в България:

от инструментализиране

към завладяване........................................................... 89

 

1. Медийният преход –

опит за периодизиране................................................ 89

2. Завладяване на медиите........................................... 101

2.1. Петкомпонентен модел

за осигуряване на контрол

върху медийната система....................................... 101

2.2. Пет казуса, които илюстрират

превземането на частни медии

от политико-олигархични интереси..................... 118

 

Глава IV.

Качествено емпирично проучване –

30 експертни интервюта........................................... 141

1. Дизайн на изследването........................................... 141

2. Анализ на основните тенденции............................ 150

3. Обобщение и изводи

от емпиричното проучване......................................... 191

 

Заключение................................................................... 197

Завладяването на (българските)

медиите като изследователско

предизвикателство...................................................... 197

 

Библиография.............................................................. 207

Приложения................................................................. 221