Публични вземания (принудително изпълнение)
Монография

Автор(и):  Калина Лупова-Ангелова

ISBN978-619-411-0
Излязла от печат:  7.6.2024 г.
Брой страници:  190
Цена:  20 лв.

Съдържание:

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Използвани съкращения........................................................................ 9

Въведение................................................................................................ 11

 

Глава първа: Историческо развитие

на принудителното изпълнение

на публичните вземания....................................................... 13

 

§ 1. Развитие на принудителното изпълнение на държавните

вземания в следосвобожденска България.......................................... 13

1.1. Организация на реда за събиране на държавните вземания

след Освобождението...................................................................... 13

1.1.1. Закон за околийските ковчезници.................................. 16

1.1.2. Закон за бирниците........................................................... 18

1.1.3. Закон за събиране на преките данъци........................... 19

1.1.4. Закон за данъка върху имоти, придобити

по безвъзмезден начин............................................................... 24

 

§ 2. Развитие на правната уредба на принудителното изпълнение

 по отношение на държавните вземания в периода

от 40-те години на миналия век до 2000 година............................. 25

2.1. Закон за събиране на данъците

и други държавни вземания........................................................... 25

2.2. Наредба за събиране на държавните вземания................... 27

2.3. Закон за събиране на държавните вземания........................ 31

2.4. Закон за събиране на държавните вземания от 1996 г........ 34

 

§ 3. Данъчен процесуален кодекс........................................................ 40

 

§ 4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс............................. 45

 

Глава втора: Обща характеристика

на принудителното изпълнение

на публичните вземания....................................................... 55

 

§ 1. Понятие, предмет и метод на изпълнителното право........ 55

 

§ 2. Принципи на принудителното изпълнение.............................. 59

 

§ 3. Понятие „държавно вземане“..................................................... 63

3.1. Същност на държавните вземания......................................... 67

3.2. Видове държавни вземания..................................................... 68

3.3. Публични държавни и общински вземания........................ 73

 

§ 4. Доброволно изпълнение на публичните вземания

и принудително изпълнение................................................................ 81

 

§ 5. Гаранции и привилегии при събиране на публичните

вземания................................................................................................... 82

5.1. Привилегии при събиране на публичните вземания......... 88

 

§ 6. Органи на принудителното изпълнение

на публични вземания.......................................................................... 90

 

§ 7. Участници, субекти и страни в производството

по принудително изпълнение на публични вземания.................... 94

 

§ 8. Стадии на производството по принудителното изпълнение

на публични вземания.......................................................................... 94

 

Глава трета: Принудително изпълнение

на публични вземания......................................................... 101

 

§ 1. Започване и развитие на принудителното изпълнение

на публични вземания........................................................................ 101

1.1. Образуване на изпълнително дело....................................... 109

1.2. Спиране и възобновяване на изпълнителното

производство................................................................................... 114

1.2.1. Спиране на изпълнителното производство................ 114

1.2.2. Възобновяване на спряно

изпълнително производство................................................... 118

1.3. Производство за принудително изпълнение

при несъстоятелност на длъжника............................................. 119

1.4. Прекратяване на изпълнителното производство.............. 121

 

§ 2. Имуществото на длъжника като обект

на принудително изпълнение........................................................... 126

 

§ 3. Изпълнителни способи............................................................... 140

3.1. Изпълнение върху вземания на длъжника от банки........ 140

3.1.1. Разрешение за неотложни плащания.......................... 140

3.2. Принудително изпълнение върху вземания на длъжника

от трети лица, които не са банки................................................. 143

3.3. Изпълнение върху дялове...................................................... 145

3.4. Изпълнение върху ценни книжа, вземания

по изпълнителни листове и парични средства......................... 146

3.5. Изпълнение върху вещи......................................................... 147

 

§ 4. Публична продажба на описаното имущество.................... 152

4.1. Съобщение за продажба........................................................ 157

4.2. Действие на публичната продан........................................... 156

4.3. Продажба на специфични вещи.......................................... 157

4.4. Публична продажба на постоянно определени места..... 158

 

§ 5. Продажба чрез търг.................................................................... 159

5.1. Извършване на продажба чрез търг с явно наддаване..... 161

5.2. Търг с тайно наддаване........................................................... 163

 

§ 6. Особени случаи на продажба..................................................... 166

6.1. Продажба на съсобствени вещи............................................ 167

6.2. Изпълнение върху вещи в съпружеска имуществена

общност............................................................................................ 168

6.3. Изпълнение върху влогове – съпружеска

имуществена общност................................................................... 171

6.4. Изпълнение върху ценности................................................. 172

 

§ 7. Удостоверяване на задълженията........................................... 172

 

§ 8. Защита срещу принудително изпълнение

на публични вземания........................................................................ 174

 

Заключение........................................................................................... 185

Използвана литература................................................................... 187