Правен режим на осигурителните вноски в държавното обществено осигуряване
Монография

Автор(и):  Гергана Кирилова-Андреева

ISBN978-619-208-410-3
Излязла от печат:  10.6.2024 г.
Брой страници:  404
Цена:  25 лв.

Съдържание:

Съдържание

 

Използвани съкращения...................................................................... 9

Увод................................................................................................... 13

 

Глава първа

Правна уредба на осигурителните вноски........................... 17

§ 1. Исторически преглед на правната уредба

на осигурителните вноски в българското законодателство..... 17

1. Общи бележки .......................................................................  17

2. Първи етап – Правна уредба на осигурителните

вноски в периода 1881 – 1923 г.................................................. 25

3. Втори етап – Правна уредба на осигурителните

вноски в периода 1924 – 1947 г.................................................. 35

4. Трети етап – Правна уредба на осигурителните

вноски в периода 1948 – 1996 г.................................................. 51

5. Четвърти етап – Правна уредба на осигурителните

вноски в периода от 1997 г. до наши дни............................... 81

 

§ 2. Съвременна правна уредба на осигурителните

вноски в ДОО................................................................................. 100

1. Правен режим на осигурителните вноски

според многостранните международни актове.................. 100

2. Правен режим на осигурителните вноски според

двустранните спогодби............................................................ 109

3. Осигурителните вноски в правото

на Европейския съюз............................................................... 111

4. Национална правна уредба на осигурителните вноски 119

а) Конституцията на Република България...................... 120

б) Кодекс за социално осигуряване.................................. 127

в) Данъчно-процесуален кодекс........................................ 130

г) други закони..................................................................... 132

д) подзаконови нормативни актове.................................. 133

 

§ 3. Обща характеристика на правната уредба

на осигурителните вноски........................................................... 134

 

Глава втора

Правна характеристика на осигурителните

вноски в ДОО.................................................................................... 155

§ 1. Конститутивни белези на осигурителните вноски........... 156

а) Осигурителните вноски са задължение по закон........... 157

аа) задължение за поемане

на осигурителните вноски................................................................ 167

аб) задължение за внасяне

на осигурителните вноски................................................................ 172

б) Осигурителните вноски са парично задължение.......... 192

в) Осигурителните вноски са периодично задължение.... 203

г) Осигурителните вноски се дължат

в императивно определен размер.................................................. 211

 

§ 2. Правно значение на осигурителните вноски..................... 231

а) за „прехвърляне“ на риска................................................. 231

б) като основен източник на средства в ДОО...................... 235

в) за качеството осигурител.................................................... 237

г) за качеството осигурено лице............................................. 241

д) за качеството самоосигуряващо се лице.......................... 245

 

§ 3. Разграничение между осигурителните вноски в ДОО

и други правни фигури.................................................................... 250

1. Осигурителни вноски в ДОО и данъци............................ 250

2. Осигурителни вноски в ДОО и такси............................... 260

3. Осигурителни вноски в ДОО

и застрахователни премии..................................................... 262

4. Осигурителни вноски в ДОО и осигурителни вноски

в допълнителното задължително пенсионно осигуряване........ 270

5. Осигурителни вноски в ДОО

и здравноосигурителни вноски....................................................... 278

6. Осигурителни вноски в ДОО и трансфери

от държавния бюджет....................................................................... 283

 

Глава трета

Видове осигурителни вноски в ДОО.................................... 289

Общи бележки............................................................................... 289

§ 1. Осигурителни вноски за лицата,

полагащи зависим труд.................................................................... 295

§ 2. Осигурителни вноски за лицата – страна по властнически

„правоотношения.............................................................................. 318

§ 3. Осигурителни вноски за лицата, полагащи труд без трудово

правоотношение (по граждански правоотношения).................. 323

§ 4. Осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица.... 331

§ 5. Осигурителни вноски за морските лица............................ 352

§ 6. Специфични хипотези на осигурителните вноски.......... 355

1. Осигуряване при наличие на трудова дейност............... 356

а) Осигуряване при обявяване на съществуването

на трудово правоотношение с административен акт

(постановление по чл. 405а КТ)....................................................... 356

б) Осигуряване при недействителност

на основанието за възникване на осигуряването.......................... 363

в) Осигуряване при условията на чл. 124а ДОПК.......... 373

2. Осигуряване при липса на трудова дейност........................ 380

а) Осигуряване при отмяна на незаконно уволнение... 381

б) Зачитане на осигурителен стаж със заплащане

на осигурителни вноски („закупуване на осигурителен стаж“) 386

 

Заключение.................................................................................. 391

Предложения de lege ferenda.................................................... 391

 

Библиография............................................................................. 395