Научни предизвикателства в психология. Годишник за студенти, докторанти и научни ръководители, том 4.
Поредица

Автор(и): 

ISSN2815-357X
Излязла от печат:  9.7.2024 г.
Брой страници:  284
Цена:  20 лв.

Съдържание:


„СВЕТЪТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА НАУКА“.
Десета научна конференция по Психология.
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“,
Философски факултет, катедра „Психология“.
Студентски клуб по Психология „Доц. д-р Илия Стойков“,
19.04.2024 г., гр. В. Търново
В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ДОБРИН ДОБРЕВ
Библиография на доц. д-р Добрин Добрев.............................16

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Приветствие на Нежда Сейфулова.....................................................23
Приветствие на Мелина Попова..........................................................25
Приветствие на Мартина Неделчева..................................................29

Раздел I. СТУДЕНТИ
ОБЩА И СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Виктория Сендова. Агресия на работното място
и организационна промяна....................................................................33
Кремена Миланова. Психологически аспекти
на домашното насилие в семейството..................................................41
Виктория Сендова. Психологично здраве
и мястото му в културата на организациите......................................47
Надя Колчева, Славея Хаджиева. Българска адаптация
на ска́лата за трудности в емоционалната регулация (DERS)........55
Виктория Михайлова. Фройдистката грешка.
Характеристики, видове и опити за изследване................................63
Деян Николов. Психодинамиката в полето
на когнитивно-поведенческата схема-терапията
и позитивната психотерапия..................................................................71
Весела Богданова. Тълкуване на сънища според
З. Фрой, К. Юнг и П. Дако.......................................................................79
Иво Попиванов, Гергана Москова. Събитийно свързани
потенциали при разпознаване на заплашителни
зрителни стимули......................................................................................85
Дияна Браде. Представяне на концепцията
на детската пожарна в град Кьолн, Германия....................................95
Елиа Тилева. Пътища на емпатията: нагласите
към доброволчество и благотворителност в България...................105
Любослава Василева, Мартина Неделчева. Манифестации
на хистрионната личност, несигурната привързаност
и резилиентност чрез изкуството на Салвадор Дали.....................119
Цветелина Банкова. Иновационното лидерство
като предпоставка за успешно развитие и управление
в организацията. Теоретичен обзор....................................................127
Цветелина Банкова. Мотивация на персонала
в условията на икономическа криза....................................................133

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ
И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Денислав Йорданов. Влиянието на положителното
подкрепление върху поведението на децата
и психосоциалното им развитие.........................................................141
Весела Богданова. Социални потребности
при тийнейджъри и младежи..............................................................149
Бети Денков. Права и отговорности на децата
и учениците в предучилищна възраст
и начално образование...........................................................................155
Здравко Митев. Разбиране на гениалността:
Chunking Theory в шаха.........................................................................169
Яна Цанева. Защитни механизми в процеса
на адаптация на родителите към установено
невроразвитийно разстройство на дете.............................................177
Галина Прокопова. Психологическата диагностика
в предучилищна възраст в контекста
на държавния образователен стандарт
за приобщаващо образование..............................................................185
Веселин Веселинов, Емил Андреев.
Проблеми на диференциалната диагноза
в детско-юношеска възраст – представяне на случай
от практиката на училищния психолог в контекста
на съвременната професионална гимназия......................................193
Слав Славов. Национални правни субекти, свързани
с превенцията на риска от асоциални прояви
при децата – роля и значение...............................................................203
Слав Славов. Национални нормативни документи, свързани
с превенцията риска от асоциални прояви при децата.................209
Слав Славов. Функциите на обществения възпитател,
свързани с превенцията на риска от асоциални прояви
при децата, съгласно ЗБППМН...........................................................215
Симона Руменова. Дислексия: предизвикателства
и възможности за преодоляване..........................................................219
Даниела Малакова. Графомоторното развитие на децата
от предучилищна възраст. (Резултати и анализ на данни
от субтестове „Рисунка на човешка фигура“
и „Прерисуване на кръг“ по ДПЕ 3–4)................................................225
Фики Гаспар. Ролята на взаимодействието с родителите
в процеса на включване на деца със СОП..........................................233
Красимира И. Манолова.
Професионални възприятия и практики в подкрепа
на деца със специални образователни нужди..................................241
Паола Павлова. Изследване сред юноши на възприятието
за собственото тяло като рисков фактор
за хранителни разстройства..................................................................251

Раздел II. ДОКТОРАНТИ
Снежана Тихолова. Играта като фактор
за комуникативното развитие при децата
от аутистичния спектър.........................................................................265
Любомир Григоров. Измерения на самотата
като индивидуално преживяване и социално явление..................271

ЗА АВТОРИТЕ..........................................................................................279